Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 18

-  екологічні, природні умови життя і діяльності людини. Причому вони можуть бути як природними (урагани, пожежі, землетруси), так і штучними, тобто отриманими в результаті діяльності людини (виснаження ресурсів, забруднення навколишнього середовища, виникнення небезпечних технологій, зневага вимогами законів природної рівноваги: глобальне потепління, озонові діри й ін.)

6.  За місцем виникнення:

-  зовнішні;

-  внутрішні.

7.  За  ступенем прогностичності:

-  випадкові – це кризи, які відбуваються у результаті помилок у керуванні, економічної залежності, природних катаклізмів. Їх не можна пророкувати. Вони відбуваються раптово і наносять відчутну втрату підприємству;

-  закономірні  - це кризи, що наступають як етап розвитку. Вони можуть прогнозуватися і викликаються об'єктивними причинами (потреби реструктуризації виробництва, зміна структури інтересів під впливом науково-технічного прогресу й ін.).

8.  За характером наслідків:

-  оборотні;

-  необоротні.

9.  За характером нанесених змін:

-  відновлення;

-  загибель;

-  перетворення;

-  збереження.

10.  За характером відносин:

-  економічні, відбивають гострі протиріччя в економіці системи (кризи виробництва й реалізації товару, взаємин економічних агентів, кризи неплатежів, втрати конкурентних переваг, банкрутства,  протиріччя у стані фінансової системи, скорочення загального обсягу промислового виробництва, виробничих потужностей, зростання рівня інфляції, гіперінфляція, зовнішньоторговельним обіг, падіння курсів цінних паперів, зниження інноваційної активності підприємств  і ін.);

-  соціальні, виникають при загостренні протиріч або зіткненні інтересів різних соціальних груп чи утворень (працівників і роботодавців, профспілок і підприємців, підприємств і споживачів, невдоволення умовами праці, погіршення криміногенної обстановки, відплив умів, корумпованість суспільства, повне руйнування системи цінностей й ін.);

-  політичні – це гострі протиріччя у політичному житті суспільства (криза в політичному устрою суспільства, криза влади, реалізації інтересів різних соціальних груп, класів, керування державою та ін.);

-  організаційні - це кризи організаційного устрою системи (диференціювання й інтегрування діяльності, нераціонального розподілу функцій, надмірної регламентації діяльності окремих підрозділів), а також загострення організаційних відносин (ділові конфлікти, складність контролю, конфлікти між співробітниками та ін.)

-  психологічні, проявляються у періоди нестабільності та пов'язаними з ними падіннями рівня життя і непевністю у майбутньому (мають вигляд стресу, масової істерії, паніки, незадоволеності роботою, у сфері бізнесу - це бажання вивести капітали із країни й небажання інвестування  й ін.);

-  інноваційна, це  коли при явній потребі в інноваціях існує явний дефіцит нових ідей або неприйняття нових ідей. Відбуваються протиріччя між можливостями наукового прогресу і його наслідками (наприклад, атомна енергія передбачалася для використання у мирних цілях, а не як знаряддя війни та глобальних руйнувань);

-  екологічна, пов'язана зі стихійними явищами природи (урагани, землетруси й ін.) або є наслідкому людської діяльності (кліматичні зміни, забруднення атмосфери й ін.).

Наслідки кризи визначаються її характером, типом, рівнем прояву негативних факторів, вибором методик антикризового керування, що може згладити негативні тенденції, сприяти подоланню несприятливих факторів, а може навпаки, спровокувати нову кризу.

5.2.2. Основні причини виникнення кризової ситуації на підприємстві

Криза підприємства проявляється у протиріччі його соціально-економічної діяльності умовам зовнішнього середовища.

Фактори, що впливають на стан діяльності підприємства, можна підрозділити на два види:

1.  Зовнішні, які впливають на діяльність підприємства ззовні та на які саме підприємство не впливає. До них віднояться: