Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства”, страница 6

1  Поняття ціни, методи ціноутворення

2  Види прибутку та їх обчислення

3  Поняття і види рентабельності

Практична частина

Завдання 5.1

Визначити роздрібну ціну шкіряної куртки, якщо її повна собівартість складає 300…500 грн, норматив рентабельності (НР) – 10 … 20%, надбавка за високу якість – 5%, ставка  ПДВ – 20%, ставка акцизного збору – 15%, торгівельна надбавка – 8%.

Роздрібна ціна одиниці продукції:

                                       ,                (5.1)

де ЦввПДВ – вільна відпускна ціна з ПДВ, грн;

     Надбторг – величина торгівельної надбавки, грн.

   (5.2)

де Цвв – ціна вільна відпускна, грн.

,        (5.3)

де Цопт – оптова ціна, грн;

     АЗ – акцизний збір, грн;

     Надб – надбавка (за високу якість), грн.

Надбавка за високу якість розраховується в % від оптової ціни.

                                                                                                           (5.4)

де  НР – норматив рентабельності виробу, %;

      Сn – повна собівартісь виробу, грн.

      (5.5)

Завдання 5.2

Користуючись даними попередньої задачі та інформацією, що обсяг випуску шкіряних курток за рік становить (V) 1000…2000 шт., визначити величину витрат на гривню товарної продукції і зробити висновок про ефективність їх випуску. Також розрахувати величини прибутку з одиниці виробу та від реалізації усього обсягу виробів.  

Вказівки

Показник “витрати на гривню товарної продукції розраховується за формулою:

                                          З1 ГРН =                                          (5.6)

де ЗЗАГ – загальні витрати на весь обсяг виробленої продукції за період,        тис. грн;

     Q – обсяг товарної продукції за той же період, тис. грн.

Завдання 5.3

Розрахувати показники рентабельності окремих виробів і  продукції в цілому виходячи з наступних даних табл. 5.1.

Таблиця  5.1 – Вихідні дані

Показник

Оптова ціна (Ц), грн

Повна собівартість (Сп), грн

Річний обсяг випуску і реалізації продукції, тис. шт.

Виріб

А

45…55

28…38

20…50

Б

116…136

70…90

10…20

В

17…27

10…20

5…15

Вказівки

1.  Рентабельність окремих видів продукції, %:

                                                                                     (5.8)

де Ці – оптова ціна одиниці продукції і-го виду, грн;

     Спі – повна собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;

     Пі – прибуток від реалізації одиниці продукції і-го виду, грн.

2.  Рентабельність продукції, %:

,        (5.9)

де Пр.п.– прибуток від реалізації всіх видів продукції (за період), тис. грн;

     Ср.п. – собівартість всього обсягу реалізованої продукції (за період), тис. грн.

(5.10)

де  ‑ собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;

     ‑ обсяг реалізації продукції і-го виду, тис. шт.

,         (5.11)

де - прибуток від реалізації одиниці продукції і-го виду, грн.


Перелік рекомендованої літератури

1  Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятий: Учебник для ВУЗов. – Харьков: ООО «Олант», 2002 – 224 с.

2  Бойчик І.М., Харів П.С. та ін. Економіка підприємства: Навч. пос. для студентів економ. спеціальностей ВНЗ. – К.: “Каравела”, 2001. – 298 с.

3  Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ. ред.  проф.        Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.

4  Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.П. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. –  К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

5  Економіка підприємства: Навч.– метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Г.О. Швиданенко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. –  248 с.

6  Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001. – 301 с.

7  Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под. ред. проф.                  В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. –      718 с.