Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства”, страница 5

де  Т ‑ трудомісткість виготовлення виробу, нормо-год.;

      ‑ годинна тарифна ставка I розряду, грн;

       ‑ тарифний коефіцієнт 5-го розряду.

ІV Витрати і собівартість

Теоретичні питання

1  Поняття і види витрат на підприємстві

2  Розподіл витрат на постійні та змінні (з прикладами)

3  Поняття собівартості. Економічні елементи і статті витрат

Практична частина

Завдання 4.1

Розрахувати повну собівартість одиниці продукції виходячи з даних наступних таблиць..

Таблиця 4.1 – Калькуляція повної собівартості продукції

Стаття витрат

Значення, грн

1 Сировина та матеріали

Розраховується виходячи з даних таблиці 4.2

2 Покупні комплектуючі та напівфабрикати

20 ... 50

3 Паливо і енергія на технологічні цілі

5 … 10

4 Зворотні відходи (вираховуються)

0,5 ... 3,5

5 Основна заробітна плата

Розраховується виходячи з даних таблиці 4.3

6 Додаткова заробітна плата

Приймається на рівні 20% від основної заробітної плати

7 Відрахування на соціальні заходи

Приймаються на рівні 39,5% від суми основної та додаткової заробітної плати

8 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

див. табл. 4.2

9 Загальновиробничі витрати

5,5 ... 35,5

10 Втрати від браку

0,5 … 1,5

11 Інші виробничі витрати

3 ... 13

12 Супутня продукція (вираховується)

0

13 Виробнича собівартість [(01+02+03-04) + (05…11)] - 12

14 Адміністративні витрати *

15 Витрати на збут *

Повна собівартість (13 + 14 + 15)

*Примітка. Адміністративні витрати і витрати на збут на практиці розраховуються окремо, а в даній задачі їх можна прийняти у % від виробничої собівартості:

·  адміністративні – 40…70 %;

·  витрати на збут – 2…7 %.

Таблиця 4.2 – Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію обладнання за проектним варіантом, грн.

Статті

Значення

1 Амортизаційні відрахування

0,5…3,5

2 Витрати на утримання обладнання

0,2…0,9

3 Витрати на ремонт

0,5…1,0

4 Витрати на утримання цехових транспортних засобів

0,1…0,6

5 Інші витрати

0,1…0,6

Всього: витрати на утримання і експлуатацію обладнання

Таблиця 4.3 – Норми витрат на сировину і матеріали для виготовлення виробу та ціни за 1 кг

Вид матеріалу

Норми витрат, кг

Ціни за 1 кг, грн

1 Сталь

2 ... 7

2

2 Фарба

0,3 ... 0,8

1,3

3 Алюміній

0,5 ... 1,0

5,5

Таблиця 4.4 – Норми витрат часу на виготовлення продукції і оплата за 1 нормо – годину

Найменування
операції

Норми витрат часу, год

Оплата за 1 нормо – годину робітнику відповідного розряду, грн

1 Заготівельна

0,3 ... 1,3

2,64

2 Токарна

0,7 ... 3,7

3,28

3 Шліфувальна

0,8 ... 1,8

2,96

4 Складальна

1,2 ... 3,2

3,40

5 Малярна

0,4 ... 1,4

2,12

Завдання 4.2

Як зміниться повна собівартість одиниці виробу,  при рості обсягу виробництва продукції на   1…10 %, якщо змінні витрати у її структурі складають 50…60 %? 

Вказівки

                                                ,                                   (4.1)

де Сn  – повна собівартість одиниці виробу, грн;

     Cзм – змінні витрати у собівартості одиниці виробу, грн;

     Спост – постійні витрати у собівартості одиниці виробу.

Змінні витрати ростуть або зменшуються прямо пропорційно росту (зменшенню) обсягу випуску продукції, а постійні витрати не реагують а зміну обсягу випуску продукції.

V Ціноутворення, прибуток і рентабельність

Теоретичні питання