Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства”, страница 4

Номінальний фонд робочого часу – 251 день, тривалість тарифної відпустки одного робітника – 22 дні,  невиходи на роботу внаслідок захворювання – 7 днів, простої з інших поважних причин – 2 дні, середня тривалість робочого дня – 8,0 год.

Середній коефіцієнт виконання норм виробітку на підприємстві становить 1,03.

Вказівки

Чисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми:

                                                   ,                    (3.1)

де Тсум – сумарна трудомісткість річної виробничої програми підприємства, нормо-год.;

     Фд – дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год. на рік;

     Квн – середній коефіцієнт виконання норм виробітку по підприємству.

                                                                      (3.2)

де  – трудомісткість виготовлення одиниці виробу і-го виду, нормо-год.;

     Vі – річний обсяг випуску продукції і-го виду у натуральному вираженні.

                                                ,   (3.3)

де  В – кількість вихідних днів на рік;

     С – кількість святкових днів на рік;

     Вiдп – тривалість щорічної відпустки, чол.-днів;

Інш – тривалість простоїв з інших поважних причин, чол. – днів;

     tзм – тривалість зміни, год.

Завдання 3.2

Визначити величину продуктивності праці у натуральному вартісному вираженні у 2004 та 2005 роках, а також її абсолютну та відносну зміну.

Вихідні дані

Обсяг випуску виробу А за 2004 рік (VА) – 70 …100 тис. шт.; 2005 р. – 80…110

Обсяг випуску виробу Б за 2004 рік (VБ)  – 30 … 40 тис. шт.; 2005 р. – 28…38

Оптова ціна виробу А  (ЦА) у 2004 р. – 7 .. 17 грн; у 2005 р. – 8…18 грн

                                   Б  (ЦБ) у 2004 р.– 20 … 30 грн; у 2005 р. – 24…34 грн

Середньоспискова чисельність робітників підприємства – 500 …600 чол.

Вказівки

Продуктивність праці у натуральному вираженні:

                                                                                    (3.4)

де  V – обсяг випуску продукції у натуральному вираженні;

       – середньосписоква чисельність персоналу, чол.

Продуктивність праці у вартісному вираженні:

                                                                                    (3.5)

де  Q – обсяг товарної продукції, грн.

                                                                             (3.6)

де  Vі – обсяг продукції і-го виду, натур. од.;

      Ці – оптова ціна одиниці продукції, грн;

      n –  кількість видів продукції.

Завдання 3.3

Як зміниться обсяг виробництва продукції у плановому році, якщо продуктивність праці зросте на 0,5...15,5%, а середньоспискова чисельність зменшиться на 0,1...31% ?                   

Вказівки

Для вирішення даної задачі необхідно скористатися формулою продуктивності праці та індексним методом розрахунку.

Завдання 3.4

Визначити місячний заробіток токаря V розряду при використанні відрядно-прогресивної системи оплати праці, якщо за місяць він виготував 200 … 230 виробів при плані 160 … 190 шт. Трудомісткість виготовлення одного виробу  - 1,18 нормо-год. Вихідна база для нарахування доплат 110% від плану. Годинна тарифна ставка токаря І розряду – 2,95 грн, тарифний коефіцієнт V розряду – 1,5. Шкала для визначення проценту зростання розцінки наведена в таблиці 3.1.

       Таблиця 3.1 – Шкала для визначення проценту зростання розцінки

% перевиконання вихідної бази

1 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100

% зростання розцінки

20

40

60

80

100

 

Вказівки

Місячний заробіток при використанні відрядно-прогресивної системи оплати праці обчислюється як :

           ,                        (3.7)

де , Nф ‑ обсяг продукції – вихідна база та фактичний обсяг виробленої прдодукції відповідно, шт.;

      Рзв, Рпідв ‑ звичайна та підвищена розцінка за один виріб, грн.

          Звичайна розцінка визначається за формулою :

           ,                                      (3.8)