Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства”, страница 3

де ОбЗн(пот) – норматив оборотних засобів в поточному запасі;

    ОбЗн(страх) – норматив оборотних засобів в страховому запасі.

Нормативи оборотних засобів в поточному запасі:

1)  основних матеріалів:

                                   ,               (2.2)

де Зом – витрати основного матеріала на один виріб, грн;

V – обсяг випуску вироба, тис. шт.;

НЗом – норма запасу основного матеріалу, днів.

2)  допоміжних матеріалів:

                              ,        (2.3)

де  Здоп.м. – витрати допоміжного матеріалу на один виріб, грн;

НЗдоп.м. – норма запасу допоміжного матеріалу, днів.

3)  покупних напівфабрикатів та комплектуючих:

                          ,     (2.4)

де Зпок.н/ф – витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих на один виріб, грн;

НЗпок.н/ф – норма запасу покупних напівфабрикатів та комплектуючих, днів.

4)  палива та енергії на технологічні цілі:

                                 ,            (2.5)

де  З п.,е. – витрати палива та енергії на один виріб, грн;

НЗ п..,е. – норма запасу палива та енергії, днів.

5)  інструменту :

                          ,     (2.6)

де  Зінстр – витрати інструменту на один виріб, грн;

 НЗінстр – норма запасу інструменту, днів.

6) інші матеріали :

,                                                    (2.7)

де   ‑ річні витрати на інші матеріали, грн;

 ‑ норма запасу інших матеріалів, днів.

Сума поточного виробничого запасу знаходиться підсумовуванням отриманих величин. Страховий запас приймається у розмірі 50% від поточного.

2. Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві :

                           ,       (2.8)

де  СВИР – виробнича собівартість виробу;

Тц – тривалість виробничого циклу виробу;

Крв – коефіцієнт наростання витрат

                                         ,                    (2.9)

де  d – частка первісних одноразових витрат в собівартості продукції;

СВИР – виробнича собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат.

3. Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів.

                   ,                                                                                    (2.10)

де  ‑ витрати майбутніх періодів на початок планового року 1,5…2,5 тис. грн;

 ‑ планові річні витрати майбутніх періодів 35…45 тис. грн;

 ‑ витрати майбутніх періодів, які будуть віднесені на собівартість продукції в плановому році 30…40 тис. грн.

4. Норматив оборотних засобів у запасах готової продукції

                      ,                                                            (2.11)

де  Свир – виробнича собівартість виробу;

   V – річний обсяг випуску виробів;

НЗ ‑ норма запасу готової продукції;

Q ‑ одноденний випуск готової продукції по виробничій собівартості.

5.  Загальний норматив оборотних засобів, грн.

                                                                                                 (2.12)

6. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

                                                       ,                      (2.13)

7. Коефіцієнт завантаження

                                            ,                    (2.13)

8. Тривалість обороту

                                                       ,                      (2.14)

ІІІ Персонал і заробітна плата

Теоретичні питання

1  Поняття і категорії персоналу

2  Визначення необхідної чисельності персоналу

3  Форми і системи оплати праці

Практична частина

Завдання 3.1

Визначити необхідну чисельність основних робочих підприємства (Чор) виходячи з наступних даних.

Вихідні дані

Трудомісткість виготовлення виробу А Тм А 0,5 … 1,5 нормо-год.;

                                                                 Б Тм Б  3 …13 нормо-год.;

Обсяг випуску виробу А за рік (VА) – 10…20 тис. шт.;

                                       Б за рік  (VБ) – 70…90 тис. шт.;