Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства”, страница 2

        tк.р.і  ‑ кількість місяців використання   і-х основних  фондів з моменту їх введення до кінця року;

       ОФj  ‑ вартість j-х основних фондів, що вибули;

       tк.р.j ‑ кількість місяців з моменту вибуття j-х оcновних фондів до кінця року;

n ‑ кількість випадків введення основних фондів на протязі року;

        m ‑ кількість випадків вибуття основних фондів на протязі року.

Показниками, що характеризують зміни у структурі основних фондів, є коефіцієнти оновлення (Кон), вибуття (Квиб) і приросту (Кпр) основних фондів. Вони визначаються за формулами:

                                                                 (1.5)

                                                              (1.6)

                                 ,             (1.7)

де ОФкр  - вартість основних фондів на кінець року.

Завдання 1.2

Визначити початкову, залишкову та  відновну вартості .

Вихідні дані

Ціна устаткування 7000….15000 грн

Затрати на транспортування і   монтаж 500…..1000 грн

Нормативний строк служби устаткування 8….18 років

Продуктивність устаткування 30….70 тис. вир/рік

Продуктивність нового устаткування аналога 50….100 тис. вир/рік

Нормативний строк використання нового устаткування 10….20 років

Період експлуатації устаткування 5 років

Норма амортизаційних відрахувань 15%

Вказівки

Початкова вартість основних фондів (Фпоч) визначається за формулою:

                                      (1.8)

де Зпридб ‑ затрати на придбання основних фондів (ціна придбання);

     Зтр, Змон ‑ на транспортування та затрати на будівельно-монтажні роботи основних фондів.

Залишкова вартість (ОФзал) визначається за формулою

В 1-й рік

                                                   (1.9)

В 2-й і більш пізні роки:

                                    (1.10)

де ОФзн ‑ вартість зносу основних фондів за відпрацьований час;

    ОФзал – залишкова вартість основних фондів, грн.

Нарахування зносу:

В 1-й рік:

                                                 (1.11)

В 2-й рік і більш пізні роки:

                                           (1.12)

де NA – норма амортизаційних відрахувань, %;

Відновлювальна вартість основних фондів визначається за формулою

                                      (1.13)

де Т1, Т2 – нормативні строки служби старого устаткування 1 нового аналога;

     g1, g2 – нормативна продуктивність старого устаткування 1 нового аналога.

ІІ Оборотні засоби підприємства

Теоретична частина

1 Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних засобів підприємства

2 Нормування оборотних засобів

3 Оборотність оборотних засобів

Практична частина

Визначити нормативи оборотних засобів і показники оборотності

Вихідні дані

Витрати основного матеріалу на одиницю виробу 10…20 грн

Витрати допоміжного матеріалу на одиницю виробу 0,5…1,5 грн

Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих на одиницю виробу 5…10 грн

Витрати палива та енергії на одиницю виробу 4…8 грн

Витрати інструменту на одиницю виробу 0,6…1,8 грн

Витрати інших матеріалів на річний обсяг виготовлення виробу 15…30 тис. грн

Норма запасу основного матеріалу 10…30 дн.

Норма допоможного матеріалу 8…18 дн.

Норма запасу покупних напівфабрикатів та комплектуючих 7…16 дн.

Норма запасу палива та енергії 6…10 дн.

Норма запасу інструменту 15…35 дн.

Норма запасу інших матеріалів 10…25 дн.

Норма запасу готової продукції 3…9 дн.

Виробнича собівартість виробу 120…220 грн

Тривалість виробничого циклу 1,5…4,5 дн.

Річний обсяг виготовлення виробу 10…16 тис. шт.

Витрати майбутніх періодів на початок планового року 1,5…2,5 тис. грн

Планові річні витрати майбутніх періодів 35…45 тис. грн.

Ціна виробу 150…275 грн

Витрати майбутніх періодів, які будуть віднесені на собівартість продукції в плановому році 30…40 тис. грн

Частка первісних одноразових витрат в собівартості продукції 0,3…0,5

Вказівки

1. Норматив оборотних засобів у виробничих запасах визначається за формулою:

                          ,                                                                                      (2.1)