Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства”

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

ЗАВДАННЯ

З МЕТОДИЧНИМИ ВКАЗІВКАМИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни “Економіка підприємства”

для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг”,

“Облік та аудит”

заочної форми навчання

Харків - 2005

Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організації і управління підприємством” 1 грудня 2005 року, протокол № 6.

Укладачі:

доц. Плєтникова І.Л.

ст.викл. Шраменко О.В.

ас. Полякова О.М.

Рецензент:

проф. Крихтіна Н.М.

Рецензія

на завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи
з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг”, “Облік та аудит” заочної форми навчання

          Дані завдання з методичними вказівками охоплюють п’ять важливіших тем з курсу економіки підприємства: “ Основні фонди”, “Оборотні засоби”, “Персонал і заробітна плата”, “Витрати і собівартість”, “Ціноутворення, прибуток і рентабельність”. По кожній темі наявні теоретичні питання і задачі для розрахунку.

          При виконанні даної контрольної роботи студент закріплює і теоретичні знання з дисципліни, і практичні навички з розрахунку основних показників діяльності підприємства.

          Дані завдання з методичними вказівками  написані методично вірно,  якісною українською мовою, і можуть бути рекомендовані до видання і використання у навчальному процесі УкрДАЗТ.

Професор

каф. «Фінанси»                                                                   Н.М. Крихтіна

Загальні положення

Дані методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи з дисципліни “Економіка підприємства” студентами спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг”, “Облік та аудит”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” заочної форми навчання.

          Контрольна робота складається з 5-ти розділів: “Основні фонди”, “Оборотні засоби”, “Персонал і заробітна плата”, “Витрати і собівартість”, “Ціноутворення, прибуток і рентабельність”. Кожен розділ  містить три теоретичних питання, на які треба стисло відповідати (обсяг – 0,5-1,0 стор.) і практичну частину – декілька розрахункових задач.

Варіант роботи студента відповідає останній цифрі шифру його залікової книжки. У вихідних даних передбачено 10 варіантів, причому вказано інтервал значень. Студент повинен визначити вихідні дані для свого варіанту самостійно наступним чином. Наприклад, варіант роботи – 7, величина показника від 100 до 300. Необхідно

знайти шаг зміни показника:   помножити його на № варіанту і додати до першого значення показника: 20 · 7 + 100 = 240.

          Якщо у вихідних даних вказується не інтервал, а єдине значення якого-небудь показника, це означає, що це значення однакове для всіх варіантів.

При виконанні контрольної роботи можна користуватися літературою, перелік якої наведено наприкінці методичних вказівок.

Формули розрахунку і розшифровку до них у контрольній роботі наводити не треба. Обсяг роботи не повинен перевищувати 12 сторінок.

І Основні фонди підприємства

Теоретична частина

1 Визначення і класифікація основних фондів

2 Облік і оцінка основних фондів

3 Показники використання основних фондів

4 Види і показники зносу основних фондів

Практична частина

Завдання 1.1

Визначити показники ефективності використання основних фондів та показники, що характеризують зміни у їх структурі.

Вихідні дані

Вартість основних фондів на початок року 2500…5000 тис. грн.

Введення основних фондів з першого травня 500…9000 тис. грн.

Вибуття основних фондів з першого жовтня 100…500 тис. грн.

Введення основних фондів з першого березня 500…1200 тис. грн.

Вибуття основних фондів з першого 19 липня 50…350 тис. грн.

Обсяг товарної продукції за рік 20…40 млн. грн.

Спискова чисельність персоналу 1500…2500 час.

Вказівки

Показники ефективності використання основних фондів визначаються за формулами:

                                             Фондовіддача                   

                                                                            (1.1)

                                             Фондоємність                    

                                                                 (1.2)

                                           Фондоозброєність

                                                                  (1.3)

де QТ.П. ‑ обсяг товарної продукції, грн;

Чсп.‑ спискова чисельність, чол.

      – середньорічна вартість основних фондів,грн.

Середньорічна  вартість  основних  фондів (ОФріч) визначається за формулою:  

                                                                                   (1.4)

де   ОФпр ‑ вартість основних фондів на початок року;

       ОФі  ‑ вартість введених і-х основних фондів;

Похожие материалы

Информация о работе