Бізнес-план (економічні аспекти), страница 6


З розрахунків таблиці 8 видно, що підприємству вигідно брати кредит, оскільки він окупається вже на шостому місяці кредитування.

Таблиця 7 - Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Вид обладнання

Вартість обладнання, тис. грн

Строк служби, років

Річна сума амортизації, 1од.облад-нання, тис. грн

Кількість одиниць обладнання

Сума амортизації всього обладнання, тис. грн

за рік

за місяць

№1

56,000

6

9,300

2

18,600

1,550

№2

68,000

7

9,700

1

9,700

0,81

№3

279,000

9

31,000

3

93,000

7,75

Всього

------

------

------

------

121,300

10,11

Керівництву підприємства, а також інвесторам і кредиторам необхідно знати, скільки потрібно виготовити і реалізувати продукції, щоб перекрити поточні витрати підприємства, тобто досягти точки беззбитковості, легко чи важко буде її досягти.

Для цієї мети визначається величина виторгу від реалізації, при якому підприємство зможе покрити всі свої витрати, але не отримає прибутку. Цю величину називають критичним виторгом або критичним обсягом.

    Оскільки всі витрати підприємства у відповідності до їх реагування на зміну обсягу виробництва поділяються на постійні (умовно-постійно) та перемінні (умовно-перемінні), для більш правильного аналізу і планування це необхідно враховувати у показниках фінансових результатів. Тому доцільно розраховувати, аналізувати і планувати такий показник, як маржинальний доход.

    Маржинальний доход – це різниця між виторгом від реалізації (В) продукції, робіт, послуг і перемінними витратами (Спер):

МD = В - Спер = Спост + П                                                    (4)

    Величина маржинального  доходу може також бути розрахована як сума постійних витрат (Спост) і прибутку від реалізації (П).

    Виходячи з вищесказаного, критична виручка розраховується як

,                                                     (5)

де  - постійні витрати на випуск одиниці і-го виробу, грн;

     МDі – маржинальний доход від випуску одиниці і-го виробу, грн;

     Вф – фактичний виторг від реалізації обсягу випуску і-го виробу, грн..

Критична кількість продукції визначається за формулою:

  , (шт.)                                               (6)

де  - загальна величина постійних витрат на обсяг випуску визначеного виробу, грн;

     МDі – маржинальний доход від випуску одиниці і-го виробу, грн;

     Вкр – критична виручка, грн;

     Ці – ціна одиниці і-го виробу, грн;

    Визначимо критичний обсяг в натуральному і вартісному виразі (критичну кількість продукції та критичну виручку) для кожного типу виробів.

Таблиця 9 – Розрахунок критичного обсягу випуску продукції