Бізнес-план (економічні аспекти), страница 2

          В бізнес-плануванні використано весь позитивний досвід традиційного планування і техніко-економічних обґрунтувань вітчизняної практики, розвинутий і адаптований стосовно категорій ринкової економіки: маркетингу, конкуренції, досягненню беззбитковості. Докорінна відмінність бізнес плану від плану, який діяв в адміністративній економіці, полягає в тому, що це не план-закон для досягнення контрольних цифр, даних вищою установою, а план-прогноз. Тому вимоги до бізнес-плану, його форми, змісту, структури чітко не регламентовані.

          Основними розділами бізнес-плану можуть бути наступні:

1. Цілі і завдання підприємницької угоди;

2. Узагальнююче резюме, основні параметри і показники бізнес-плану;  

3. Характеристики продукції, товару, послуг, які надаються споживачу;

4. Аналіз і оцінка ринкової кон'юнктури ринка збуту, попиту, обсягів продажу;

5.План (програма) дій і організаційні заходи;

6. Ресурсне забезпечення угоди;

7. Ефективність угоди.

Важливіші економічні аспекти складання бізнес-плану.

          В результаті дослідження ринку підприємство з'ясувало, що може реалізувати протягом місяця продукцію 3-х видів у кількості: А-126шт., Б-70шт., В-10шт.

          Для виробництва знайдено приміщення, орендна плата за яке складає 750 грн. на місяць, а також придбано обладнання трьох типів: типів №1- 2 одиниця та №2- 1 одиниці, типу №3-3 одиниці. Розрахуємо спочатку вартість основних фондів підприємства.


Таблиця 2- Розрахунок вартості основних фондів підприємства.

Тип обладнання

Кількість обладнання

Ціна за одиницю, тис. грн

Всього, тис. грн.

Тип №1

2

28

56

Тип №2

1

68

68

Тип №3

3

93

273

Всього

403

Вартість нематеріальних активів підприємства (витрати на придбання ліцензії) - 20тис.грн.

Всього вартість основних фондів та нематеріальних активів-423тис.грн.

      Для того, щоби визначити, чи зможе підприємство випускати продукцію у повному обсязі на наявному обладнанні, необхідно розрахувати потужність обладнання, виходячи з того, що:

          - кількість робочих днів у році - Др = 240;

          - режим роботи  двозмінний – Сзм = 2;

          - тривалість     зміни - tc = 8ч;

          - регламентовані   простої - %пр = 2,3%;

  Ефективний фонд робочого часу Теф:

                                         (1)

 Тэф=240 х 2 х 8 х 0,977=3751,7 год.

Потужність обладнання різних типів Мі розраховується за формулою:

                                                           (2)

де nі- кількість одиниць однотипного і-ого обладнання;

    N-витрати часу на оброблення і-ої одиниці продукції, год.

Для типу №1: М1 =   = 2587од.

Для типу №2: М2 =   = 2501од.

Для типу №3: М3 =   = 3410од.

Таблиця 3- Розрахунок виробничої потужності підприємства

Тип обладнання

Кількість одиниць обладнання

Витрати часу на обробку одиниці продукції (Nt), год.

Регламентовані простої на ремонт обладнання, %

Ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання (Теф), год.

Потужність обладнання, шт.(М)

Обсяг планованого випуску продукції, шт.

№1

2

2,9

2,3

3751,7

2587

1440

№2

1

1,5

2,3

3751,7

2501

840

№3

3

3,3

2,3

3751,7

3410

120

Плановий обсяг випуску розраховується як сума випуску продукції А,Б,В:    

                                             120*12+70*12+10*12 = 2400 шт.