Бенчмаркінг. Мета й основні принципи бенчмаркінгу, його види, страница 9

Для проведення SWOT-аналізу в частині, що стосується ідентифікації й аналізу внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, використовується порівняльний аналіз між показниками конкурентоспроможності аналізованої компанії та її основних конкурентів.

Факторам, наведеним  у представленій нижче табл. 4.2 (дані фактори характеризують конкурентоспроможність компанії та визначають її конкурентну силу Соб), експертним методом за 10-бальною шкалою привласнюються значення як для досліджуваної компанії, так і для її конкурентів.

Звичайна оцінка конкурентної сили компанії „N” визначається як сума балів ( ∑Сі ) за всіма факторами, обраними для аналізу. Порівняння звичайної оцінки конкурентної сили даного підприємства зі звичайними оцінками конкурентної сили інших підприємств (конкурентів) дає можливість визначити, яку позицію на ринку займає дане підприємство (є лідером Сі >мах Скіj, належить до провідних підприємств Сі=мах Скіj, займає середню позицію Сі <Скіj, не є конкурентоспроможним Сі <<мах Скіj).

Таблиця 4.2.

Визначення звичайної й абсолютної конкурентної сили компанії „N”

Фактор

Оцінка (0...10 балів)

СК1

СК2

СК3

СК4

Компанія „N”

Сі

Сі – мах СКіj

Прибутковість

4

6

5

7

8

Репутація (імідж)

5

7

5

6

7

Продуктивність

5

7

6

8

8

Продукція

5

5

6

7

4

Фінансові ресурси

5

5

6

7

6

Виробничі потужності

6

8

6

9

7

НДДКР та інновації

6

8

8

7

5

Організаційна структура

6

5

4

6

7

Трудові ресурси

4

6

7

8

9

Соціальна відповідальність

7

5

8

10

6

Конкурентна сила

Сабс

Для визначення співвідношення слабких і сильних сторін підприємства використовується показник абсолютної конкурентної сили Сабс, обумовлений такою формулою:

                          Сабс= ∑ (Сі - мах СКіj ),    j = 1,2,...,m,              (4.2)

де Сі - оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабості) для підприємства, що досліджується;

Скіj - оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабості) для j-го конкурента;

n - кількість факторів, обраних для аналізу;

m - кількість конкурентів.

Якщо Сабс > 0, то переважають сильні сторони підприємства (З>Cл). Якщо Сабс < 0, то переважають слабкі сторони підприємства (Сл > З).

ВИСНОВКИ

1.  БМ - це метод керування, орієнтований на відтворення «еталону».

2.  Основною метою БМ є знаходження найбільш успішного бізнесу та вивчення його для наступного застосування.

3.  Види БМ: внутрішній, БМ конкурентоспроможності; функціональний, БМ процесу, міжнародний, стратегічний, зовнішній.

4.  До основних принципів БМ відносяться: принцип якості, систематичне проведення БМ, плановість у роботі, вимірність характеристик та їхня відповідність.

5.  Модель GE/McKinsey являє собою матрицю, що складається з 9 осередків для відображення і порівняльного аналізу стратегічних позицій напрямків господарської діяльності організації.

6.  SWOT-аналіз дозволяє виявити і структурувати сильні та слабкі сторони фірми, а також потенційні можливості та загрози.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Еволюція поняття «бенчмаркінг».

2.  Визначення бенчмаркінгу.

3.  Причини необхідності використання БМ.

4.  Меті БМ.

5.  Основні принципи БМ.

6.  Етапи процесу БМ.

7.  Фактори, що визначають переваги БМ.

8.  Модель GE/McKinsey.

9.  SWOT- аналіз.