Бенчмаркінг. Мета й основні принципи бенчмаркінгу, його види, страница 4

7.  Заключний аналіз. На цьому етапі ми вже впровадили чужий досвід і повинні проаналізувати, що відбувається. Необхідно вести постійний моніторинг процесів, що відбуваються на підприємстві, а також виявити недоліки процесів, що відбуваються, і визначити області для полкращення. Ціль даного аналізу в тім, що з його допомогою підтверджується або спростовується ефективність проведених процесів.

Фактори, що визначають переваги БМ, класифікуються як:

1)  м'які або суб'єктивні, які містять у собі:

-  сприятливий клімат для співробітництва;

-  орієнтацію на досягнення результату;

-  акцент на якості;

-  зацікавленість;

-  творчий підхід;

-  етику підприємництва;

2)  тверді або об'єктивні, які містять у собі:

-  визначення чітких границь проекту;

-  точне планування часу;

-  дотримання стандартів якості;

-  прийняття фінансових обмежень.

4.4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТоспроможНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. МОДЕЛЬ GE/MCKINSEY. SWOT-АНАЛІЗ

Модель GE/McKinsey являє собо. матрицю, що складається з 9 осередків для відображення і порівняльного аналізу стратегічних позицій напрямків господарської діяльності організації. Головною особливістю цієї моделі виявилося те, що в ній уперше для порівняння видів бізнесу стали розглядатися не тільки "фізичні" фактори (такі, як обсяг продажів, прибуток, віддача інвестицій і т.п.), але й суб'єктивні характеристики бізнесу, такі, як мінливість частки ринку, технології, стан кадрового забезпечення й т.п.

Цю модель можна зустріти в спеціальній літературі із стратегічного керування і планування під різними назвами. Одні назви відбивають деякий історичний аспект. Наприклад, назва "модель GE/McKinsey" говорить про те, хто розробив і запропонував модель до використання. Інші назви можуть говорити про її призначення, наприклад "матриця ринкової привабливості й конкурентних позицій". Треті назви більше підкреслюють форму даної моделі, ніж її зміст, наприклад "бульбашеова діаграма".

Як одне з основних достоїнств моделі GE/McKinsey можна відзначити те, що різним факторам (осі Х та В) можуть даватися різні вагові коефіцієнти залежно від їхньої відносної важливості для того або іншого виду бізнесу в тій або іншій галузі, що, безумовно, робить оцінку кожного бізнесу більш точною.

Структура моделі GE/McKinsey

На початку 1970 р. з'явилася аналітична модель, запропонована консалтинговою компанією McKinsey&Co  для корпорації General Electric, що одержала назву "GE/McKinsey". Як і багато інших стратегічних матриць, матриця GE/McKinsey являє собою модифіковану матрицю БКГ (BCG). Матриця є одним з найбільш популярних сучасних інструментів портфельного аналізу.

Спочатку матриця була розроблена для рішення проблеми порівняльного аналізу очікуваної майбутньої прибутковості 43-х стратегічних бізнес-одиниць корпорації General Electric. З її допомогою забезпечувалося часткове рішення проблеми встановлення загальної порівняльної бази для аналізу стратегічних позицій видів бізнесу, які сильно відрізнялися один від одного за своїм характером.

У центрі уваги моделі GE/McKinsey знаходиться майбутній прибуток або майбутня віддача капіталовкладень, які можуть бути отримані підприємствами. Основний акцент зроблений на аналіз впливу на прибуток додаткових інвестицій у конкретний вид бізнесу в короткостроковій перспективі.

Всі розглянуті види бізнесу підприємства ранжируются з погляду одержання додаткових інвестицій як за кількісними (обсяги продажів, прибуток і капіталовіддача) так і за якісними параметрами (мінливість частки ринку і технології, лояльність персоналу, рівень конкуренції).

Матриця GE/McKinsey має розмірність 3х3. По осі У виставляються оцінки з привабливості ринку. Привабливість ринку визначає дійсні або потенційні великі грошові потоки. В інших джерелах вона називається «силою бізнесу» (Business Strenght).