Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 6

При аналізі також приділяють увагу тому що на продуктивність впливає кількість залежного та незалежного від обсягу робіт персоналу. Необхідно відмітити що чисельність незалежного від обсягу роботи штату прямо не впливає на інтенсивність праці, але, як це  у тому числі слідує з формули 3.1, при  зростанні обсягу перевезень та незмінній величині  незалежного штату значення показника продуктивності  буде зростати, і навпаки, якщо норми дотримання  незалежного контингенту не виконуються це негативно впливає на показник продуктивності.

Також необхідно зазначити, що чим більше у структурі контингенту, незалежного штату, тим більший ризик зниження продуктивності в умовах спаду обсягів  перевезень. Величина залежного контингенту прямо  пропорційно впливає на зміну обсягу робіт, а на зміну  показника продуктивності зворотно-пропорційно.

Друга факторна модель заснована на деталізації середньорічної продуктивності на середньоденну (ПпрД) та середньогодинну (ПпрГОД):

(3.3)        

де  - кількість відпрацьованих за рік днів

Т – середня тривалість робочого дня

                                                      

                                                                 

                                                     

Рисунок 3.2 — Модель аналізу продуктивності праці

Виходячи з формул 3.1 та 3.3 встановлюють залежність між обсягом та продуктивністю

                            (3.4)                                   

Виходячи з формули 3.1 та 3.3 маємо залежність між доходами та трудовими факторами

                                   (3.5)                                             

З цієї моделі слідує, що  на  середньорічну продуктивність праці впливають фактори використання робочого часу (у тому числі непродуктивні  витрати, витрати: цілодобові, внутрішньозмінні  простої, прогули, понаднормова робота, скорочення робочого тижня).

 Особливу увагу слід приділяти якісним факторам, які впливають на середньогодинну продуктивність (виробіток), це:  технічний стан основних фондів, їх новизна, технології які  використовують у процесі виробництва (перевезень), а також соціально-психологічні фактори, які  визначають відношення людини до праці, якість  праці (кваліфікація робітників, система підготовки  кадрів, матеріальне та моральне заохочення, методи управління персоналом і т.п.) 

Визначимо як понаднормова робота впливає на продуктивність праці. Продуктивність праці з урахуванням понаднормових годин розраховують по формулі:

                     ,                       (3.6)                    

де Чепон. – розрахункова величина понаднормового контингенту

                                   ,                                      (3.7)

де Тпонад – години понаднормової роботи

Д  – фактична кількість днів відпрацьованих за аналізуюємий період

Т – фактична середня тривалість робочого дня в періоді, який аналізується

Таблиця 3.1 – Аналіз продуктивності праці з урахуванням понаднормових годин

Найменування показника

Значення за

планом

Фактично

% ВП

1

2

3

4

1. Обсяг приведеного вантажообігу, млн. т-км

122664

125668

102,45

2. Чисельність експлуатаційного штату, осіб

68386

68340

99,93

3. Продуктивність праці (без урахування понаднормових годин), тис прив т-км

1793,7

1838,87

102,52

4. Години понаднормової роботи, год.

204500

5. Кількість відпрацьованих днів

299

299

100

6. Середня тривалість робочого дня, год.

8

7

87,5

7. Розрахункова величина додаткового контингенту у зв’язку з понаднормовою роботою

98

8. Розрахункова величина контингенту з урахуванням понаднормових робіт

68438

9. Продуктивність праці з урахуванням понаднормової роботи, тис прив т-км/особу

1836,23