Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 2

План

1  Завдання аналізу

2  Інформаційні джерела

3  Основні показники та методика аналізу

4  Аналіз стану, руху та структури основних фондів

5  Аналіз фондовіддачі

6  Аналіз ефективності використання рухомого складу

1 Завдання аналізу:

1. Підвищення ефективності використання рухомого складу та інших основних фондів залізниці; ліквідація простоїв обладнання або рухомого складу, продаж зайвого обладнання, заміна застарілих основних фондів та інше.

2. Перевірка стану основних фондів та складання плану оновлення та ремонту основних фондів, плану капіталовкладень.

 2 Інформаційні джерела:

·  Форма №11 – ОЗ (Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизацію (знос) – надається інформація про наявність основних фондів на початок та кінець року по первісній та залишковій вартості взагалі та по групам основних фондів; знос основних фондів та їх рух.

·  Додатки до річного фінансового звіту (ф. №5)

·  Інформація з технічних паспортів

·  Інвентарні картки обліку основних фондів (можуть бути у електронному  варіанті)

·  Інші

3. Основні показники та методика аналізу

Усі показники, які характеризують використання основних фондів залізниці діляться на узагальнюючі та індивідуальні

1. Узагальнюючи - це показники за  допомогою яких характеризується ефективність використання усіх основних фондів. Це натуральний та вартісний показники фондовіддачі, рентабельність перевезень

                                                    (2.1)

де:  натуральний показник фондовіддачі

                                                    (2.2)

де:  вартісний показник фондовіддачі

                                                   (2.3)

де:  рентабельність перевезень

Д – доход від перевезень

Ппер – прибуток від перевезень

 - середньорічна вартість основних фондів.

2.  Індивідуальні (специфічні) – це показники, за допомогою яких аналізується ефективність використання окремих груп основних фондів. До них належать такі як: середньодобова продуктивність вагону та локомотиву, оборот вагону, кількість чи вартість ремонту на 1м2 площі чи з 1го ремонтного стійла та ін.

Етапи аналізу основних фондів:

1.  Аналіз стану, руху та структури основних фондів. Аналіз стану основних фондів виконується за допомогою таких показників як коефіцієнту зносу і коефіцієнту придатності. Окрім цього фізичний стан характеризується за допомогою порівняння нормального строку служби обладнання чи рухомого складу з фактичним; також може бути складена таблиця „Структура основних фондів за віковим складом”.

Моральний знос основних фондів оцінюється за допомогою порівняння існуючих на залізниці основних фондів з найкращими зразками в світі.

Рух основних фондів оцінюється за допомогою таких показників як коефіцієнт вибуття, оновлення та введення, які показують, яка частина основних фондів відповідно вибула, оновилась та була введена.

Структура основних фондів:

-  виділяють активні та пасивні основні фонди

-  розраховують структуру по групам основних фондів відповідно до форми 11-ОЗ (будівлі та споруди, передавальні пристрої, локомотиви, вантажні вагони, пасажирські вагони, та ін.)

-  розраховують структуру основних фондів за віковим складом

2.  Аналіз ефективності використання основних фондів за допомогою показників фондовіддачі

3.  Аналіз ефективності використання рухомого складу та інших основних фондів по господарствам залізниці

4.  Аналіз ефективності використання виробничих потужностей та площ (розраховується коефіцієнт ефективного та інтенсивного завантаження обладнання, розраховується відсоток використання виробничих потужностей)

5.  Оцінка резервів підвищення ефективності використання основних фондів (резерви може бути оцінено безпосередньо в процесі виконання 2-го та 3-го пунктів. При оцінці резервів основну увагу приділяють тому як зміна показників ефективності вплине на собівартість, а, відповідно, і на прибуток.

4 Аналіз стану, руху та структури основних фондів