Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 7

·  розміри виробництва і споживання продукції різних галузей народного господарства країни; розвиток і розміщення  продуктивних сил, транспортної мережі; чисельність і зайнятість населення; розміщення виробництва матеріальних ресурсів, які споживаються залізничним транспортом;

·  рівень цін на матеріали, паливо, електроенергію;

·  розвиток економічних  зв’язків регіонів;

·  рівень витрат на соціальні потреби, охорону навколишнього середовища та ін.

Ці фактори впливають на розмір і структуру обсягу перевезень, їх нерівномірність, на дальність перевезень  вантажів і пасажирів, структуру витрат по елементам витрат. В цілому ця група факторів  суттєво впливає і на розмір інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази залізних доріг, оновлення основних фондів і тим самим визначає ступінь їх зв’язку з другою групою факторів.

До групи  внутрішньогалузевих факторів відносяться фактори, які характеризують ступінь технічного оснащення і технології робіт, досягнення нової техніки, механізації і автоматизації, типи рухомого складу і т. д. Ці фактори впливають на експлуатаційні витрати і собівартість безпосередньо не через обсяг перевезень, а через розмір кількісних і якісних показників експлуатаційної роботи доріг. До цих факторів також відносяться фактори, характеризуючи стан і якість кадрової політики, організацію і форми управління галуззю: систему організації і мотивації праці; чисельність контингенту, його кваліфікацію; технічно обґрунтовані норми виробітки; форми оплати праці і матеріального  заохочення.

Найбільш вагомими елементами витрат на залізничному транспорті є заробітна плата, амортизаційні відрахування, паливо, електроенергія, матеріалі, які складають біля 90 % експлуатаційних витрат. Звідки бачимо основні шляхи зниження собівартості перевезень. Це – зростання продуктивності праці в усіх галузях господарства, підвищення ступені використання виробничих основних фондів,  економія палива, електроенергії, матеріалів.

Ефективність використання технічних засобів у більшості залежить від стану матеріально-технічної бази, виробничих потужностей і основних фондів залізниці. У сучасних умовах важливою проблемою являється високий знос основних фондів , а особливо рухомого складу, що впливає на величину показників експлуатаційної роботи.

          Покращення якісних показників використання рухомого складу, а саме: підвищення використання вантажопідйомності навантажених вагонів і населеності пасажирських вагонів, зниження відсотка порожнього пробігу вагонів та одиночного слідування локомотивів, збільшення дільничної швидкості руху поїздів, прискорення обороту вагонів та локомотивів здійснює великий вплив на зниження собівартості і являється основним резервом скорочення експлуатаційних витрат в реальних умовах роботи залізниці.

Фактори, залежні від обсягу і характеру перевезень. Великий вплив на собівартість перевезень здійснює густота перевезень (приведений вантажообіг в розрахунку на 1 км експлуатаційної довжини). Ріст густоти перевезень  в нормах оптимального заповнення пропускної спроможності призводе до зниження собівартості перевезень у частині умовно-постійних витрат за рахунок того, що їх величина при зміні густоти не змінюється або змінюється повільно.

          При збільшенні обсягу перевезень і введенні більш досконалої техніки  створюються  сприятливі умови для покращення якості роботи, росту продуктивності праці, інтенсивності використання нової техніки, використання більш прогресивних методів експлуатації. Тому витрати залізниць при рості обсягу перевезень збільшуються  більш меншими темпами, а питома вага на одиницю роботи ( собівартість перевезень ) зменшується.

Собівартість залежить від співвідношення вантажних і пасажирських перевезень на дорогах. Оскільки собівартість пасажирських перевезень більш чим у два рази вище собівартості вантажних, підвищення долі пасажирських перевезень призводе до росту собівартості 10 приведених тонно-кілометрів.

Собівартість  вантажних перевезень залежить від наступних факторів: