Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 3

До умовно – постійних витрат відносяться витрати по утриманню ремонту і амортизації постійного обладнання, будівель, споруд, штучних споруд, земельного полотна, по утриманню станційного штату (частини), загальногосподарські та адміністративні витрати.

Величина експлуатаційних витрат залізниці, яка приходиться на одиницю продукції створює собівартість перевезень. Собівартість також ділиться на змінну та постійну. З ростом обсягу перевезень собівартості у частині постійних витрат знижується. і навпаки, а залежна собівартість при зміні обсягу перевезень не змінюється. Тому собівартість перевезень у цілому при зростанні обсягу перевезень знизиться, але непропорційно і навпаки при зниженні обсягу збільшиться і теж непропорційно.

Для того, щоб проаналізувати експлуатаційні витрати можливо застосувати дві факторні моделі:

Перша не враховує ділення витрат на залежні та незалежні від обсягу перевезень

                                Е

                 С                              

                                                                        

Рисунок 4.1 — Модель факторного аналізу експлуатаційних витрат, яка не враховує ділення витрат на залежні та незалежні

Друга модель враховує  ділення витрат на залежні та незалежні від обсягу перевезень

                                               Е

                            Езаг                                 ЕНЗ

                                Сзал

 

Рисунок 4.2 — Модель факторного аналізу експлуатаційних витрат, яка враховує ділення витрат на залежні та незалежні.

Крім обсягу перевезень на експлуатаційні витрати у незалежній частині та собівартості перевезень у залежній частині впливають наступні фактори: норми витрат палива, електроенергії, матеріалів, робочого часу, вартість палива, електроенергії, матеріалів, часові тарифні ставки, тарифні оклади, норми утримання незалежного контингенту, ефективність використання основних засобів, стан основних засобів, фактори організації виробництва, якості планування, кваліфікація робітників, мотивація та заохочення, структура перевезень за видами руху, тяги та коефіцієнт розриву між тарифами та експлуатаційним вантажообігом.

Виконаємо факторний аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень за вихідними даними таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Виконання плану експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне, (+-)

Відносне, %ВП

1. Експлуатаційні витрати, тис. грн, у т.ч.

629142,9

747041,2

117898,3

118,74

залежні від обсягу перевезень

193776,01

236065,02

42289,01

121,82

незалежні від обсягу перевезень

435366,89

510976,18

75609,29

117,37

2. Обсяг перевезень у приведених т-км, тис

19640000

19342800

-297200

98,49

3. Собівартість перевезень, коп./10 приведених т-км

32,03

38,62

6,59

120,57

Порівняння індексів експлуатаційних витрат, приведених ткм, та собівартості перевезень:

IЕ= 747041,2/629142,9= 1,187        I∑ Plприв= 19342800/19640000= 0,9849 

         Iс= 38,62/32,03= 1,205

Умова оптимальності:

I∑ Plприв > IЕ ;

Iс <1.

Індекси собівартості у частині залежних та незалежних витрат:

Iс з= IЕ з/ I∑ Plприв;                                                                                          (4.1)              

Iс з= 1,2182/0,9849= 1,2368

Iс нз= IЕ нз/ I∑ Plприв;                                                                                        (4.2)