Ринок товарів і послуг та особливості його функціонування в економіці

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство науки і освіти України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Курсова робота

з макроекономіки

на тему: «Ринок товарів і послуг та особливості його функціонування в економіці»

                                        Виконала:

                                                   студентка II курсу

                                                  економічного факультету

                                                   заочного відділення

                                                   спец. маркетинг

                                                   Єхічева Катерина Олександрівна                                                       

                                                    Науковий керівник: к.е.н. Бервено О.В.                         

Харків, 2010 р.


Вступ

Представлена робота присвячена темі «Ринок товарів і послуг та особливості його функціонування в економіці». Проблема даного дослідженяя носить дуже актуальний характер в умовах сучасної економіки, для якої характерним є перехід до ринкового типу відносин. Крім того, ринок товарів і послуг є центральною ланкою загальної системи взаємопов’язаних ринків. Результати його функціонування впливають на діяльність інших ринків, визначають загальний стан взаємопов’язаних ринків як єдиної системи і, таким чином, загальну економічну рівновагу.

У міру розвитку суспільства, зростання продуктивних сил, відбувається певний розвиток ринку товарів і послуг. Спостерігається збільшення зайнятості у даній сфері, зростання технічної озброєнності праці, впровадження все більш складних і досконалих технологій. У зв’язку з цим зростає необхідність досконалого вивчення принципів функціонування даного сектору економіки. Спостерігається також зацікавленість іноземних інвесторів ринком товарів і послуг України. Наприклад, значні об’єми іноземних інвестицій зосереджені на промислових підприємствах – 23,0% від сукупного об’єму прямих інвестицій в Україну, у тому числі у переробній промисловості – 19,7%. Серед галузей переробної промисловості значні об’єми інвестицій було внесено у виробництво харчових продуктів, напорїв і тютюнових виробів; металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів; а також у хімічну промисловість.[1]

При написанні даної роботи було використано теоретичні матеріали з таких дисциплін, як економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, економічна та соціальна статистика. Проте помітним лишається недостатня увага вчених-економістів до даної проблеми. Праці, присвячені темі «ринок товарів і послут та особливості його функціонування в економіці», здебільшого, не повністю відповідають реаліям сучасного стану ринку. Серед найбільш відомих економічних шкіл, які розглядали проблеми, пов’язані з функціонуванням ринку товарів і послуг, виділяють класичну та неокласичну школи, а також кейнсіанство. Проте, навіть у рамках єдиного питання не вдалось подолати суперечностей. Наприклад, що слід вважати основою державної економічної політики – регулювання сукупного попиту чи сукупної пропозиції? Тому синтез знань з різних галузей економічної науки, а також аналіз минулих досягнень вчених з розв’язання ключових питань щодо  особливостей функціонування ринку товарів і послуг є гострою потребою сучасності.

У даній курсовій роботі  я  поставила  перед  собою  досягнення   таких цілей:  вивчити специфіку ринку товарів і послуг як складової національного ринку, розглянути процеси, які характерні для даного ринку, а також основні принципи досягнення рівноваги на ринку товарів і послуг у взаємодії з іншими складовими національного ринку.  Отже,  завданням  дослідження  є детальний  аналіз  наукової  і  публіцистичної  літератури, присвяченої даній темі, а також подання власних висновків та пропозицій, що сформувалися на базі отриманих теоретичних відомостей.  

Об'єктом  дослідження  є  економіко-статистична  інформація ;  предметом  дослідження  -  сфера  ринку товарів і  послуг на макрорівні.

Методи дослідження: аналіз і синтез отриманих теоретичних знань, використання статистичних даних.

Джерелами інформації для написання роботи по темі "Ринок товарів і послуг і механізм його функціонування" послужили базова учбова література,  результати практичних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів,  довідкова література.


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………с.2

Розділ 1. «Ринок товарів і послуг у макроекономіці. Основні теоретичні відомості»:

1.1.  Ринок товарів і послуг як складова національного ринку…………….с.5

1.2.  Сукупний попит та сукупна пропозиція на ринку благ……………….с.7

1.3.  Загальна економічна рівновага………………………………………...с.16

Розділ 2. «Моделі загальної економічної рівноваги на ринку товарів і послуг»:

2.1. Класична модель загальної економічної рівноваги на ринку благ……с.19

Похожие материалы

Информация о работе