Політика як соціальне явище. Політологія як система знань про політику, страница 5

Цим соціальним групам притаманні спільні ідеологічні вподобання, споріднені ідеї, співпадаючі уяви про тенденції та перспективи розвитку суспільства. Вони сформувались на ідентичних умовах реальної життєдіяльності людей, які об’єдналися в ці соціальні групи. Враховуючи те, що суб’єкти політики діють не в абстрактному просторі, а у відповідних конкретних умовах даної країни, то на них впливають сукупність факторів як їх внутрішнього походження (їх наміри, погляди, ступінь організованості), так і зовнішні, які теж претендують на подібну політичну активність (на отримання влади).Суб’єкти політики суттєво відрізняються один від другого в залежності від їх впливу на політичний процес. Кожний суб’єкт політики має свою структуру, свою нормативну базу, має свою платформу. Кожний із них має свій власний потенціал і свої можливості офіційно впливати на державні органи законодавчої, виконавчої та судової влади, забезпечуючи життєдіяльність суспільства в усіх його сферах.

Суб’єкти політики використовують відповідні матеріальні, інтелектуальні та технічні засоби, за допомогою яких вони реалізують свою суб’єктність.

Суб‘єктом у політиці може виступати тільки той, хто залишає помітний слід у політичному житті суспільства, хто здатний створювати самобутній зміст політичних відносин. Первинними політичними суб‘єктами виступають великі суспільні групи, які проводять відповідну політичну діяльність.

Політика, як багатомірне соціальне явище пов’язана з реалізацією інтересів соціальних груп, тому вона завжди пов’язана із діяльністю великих мас людей. Будь який тип політики в тій чи іншій мірі пов’язаний із функціонуванням держави, що означає обов’язковий, тісний зв’язок цього явища з владою та владними відносинами, із здатністю до вольового впливу та використання примусу. Політична діяльність обов’язково вимагає детального аналізу та врахування різноманітних факторів та умов, які сприяють цій складній діяльності. Враховуючи це, функції політики можна представити наступним чином:

·  Інтеграційна – об’єднання різних сфер в єдине цілесне явище. Інтеграція різних сфер суспільного життя, забезпечення цілісності і стабільності суспільства

·  Ціносно-орієнтаційна - вираження інтересів соціальних груп і верств суспільства, окремих громадян

·  Управлінська – здійснення керівнцитва загальними суспільними процесами.

·  Виявлення і розгляд соціально політичних конфліктів, їх вирішення цивілізованими способами і методами.

·  Соціалізація – формування світогляду особистості, включення її в складний світ суспільних відносин.

·  Інноваційна – запровадження дієвих засобів та змін, що забезпечують удосконалення суспільних відносин та забезпечення наслідковості і оновлення розвитку суспільства і людини.

·  Виховна – форування навичок та здібностей необхідних для участі в політичному житті.

·  Запобіжна – гальмування та обмеження негативних деструктивних явищ, що призводять до кризового або ентропійного стану.

·  Оптимізації – ефективне використання існуючої ресурсної бази для досягнення максимально можливого результату.

·  Гармонізації – співвідношення владного потенціалу різних владних структур та урегулювання взаємодії між ними.

·  Комунікативна – збір, аналіз, використання та передача відповідної інформації, що розкриває різні сторони політичного явища.

Політична наука займає одне із головних місць у сучасному суспільствознавстві. Її висока значимість визначається важливою роллю політики в житті суспільства.Протягом всієї історії людської цивілізації політика і, перш за все, держава здійснювали великий вплив на долі народів, а багато в чому і на повсякденне життя людей. Спроби осмислення політики робились вже в далекій давнині  і продовжуються весь період існування держави.