Політика як соціальне явище. Політологія як система знань про політику

Страницы работы

Содержание работы

Тема I.  Політика як соціальне явище. Політологія як система знань про політику

Політика – одна із найважливіших сфер суспільства. Саме в політиці концентруються і виражаються інтереси різних спільнот, а сама політика набуває різноманітних форм прояву. Її багатоплановість вимагає виділення та розгляду інших, більш конкретних сфер діяльності суспільства. Кінцевою метою політичної діяльності є оволодіння та використання людьми державної влади для захисту своїх інтересів. На характер політичного життя здійснюють вплив ряд факторів – економічні, культурні, соціальні, правові, релігійні та ін.

Суспільна потреба у вивченні політики як суспільного явища визначає предмет політичної науки. Політологія виникає як інтегративна наука про політику та сутність політичного процесу,  має свої власні категорії та поняття. Наука опрацювала свої методологічні засади та інструментарії аналізу політичних явищ. Як наука та навчальна дисципліна політологія виконує теоретичні, методологічні, практичні, просвітні та прогностичні функції. Будучи суспільно - гуманітарною наукою та навчальною дисципліною, політологія органічно взаємодіє з філософією, соціологією, юриспруденцією, психологією, історією, культорологією.

План лекції

1.  Визначення поняття “політика”.

2.  Взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.

3.  Історичні та універсальні принципи політики.

4.  Суб’єкти політики та рівні суб’єктності.

5.   Функції політики.

6.  Політологія як інтегративна наука. Предмет і методи політичної науки.

Політика є надзвичайно складним та змістовно насиченим явищем, яке охоплює досить суттєву сферу людського суспільства. Враховуючи це, визначення поняття політики пов’язане з урахуванням великої кількості компонентів, які розкривають складність та багатомірність цього явища. Саме в політиці концентруються і виражаються інтереси різних спільнот, а сама політика набуває різноманітних форм прояву. Її багатоплановість вимагає виділення та розгляду інших, більш конкретних сфер діяльності суспільства.

Політика є наукою, оскільки використовує знання законів людського розвитку для цілеспрямованого впливу на політичне життя, і в той же час мистецтвом, оскільки враховує суб’єктивні сторони політичних процесів і вимагає використання досвіду, інтуіції, ряду акторських якостей.

Політика” походить від грецьк. polis - місто- держава і прикметника від нього - politikos: - організаційна і регулятивно-контрольна сфера суспільства, основна в системі інших таких же сфер: економічної, ідеологічної, правової, культурної, релігійної. Термін “Політика” отримав розповсюдження під впливом трактату Аристотеля про державу, правління і уряд, названого ним "Політика". В історичному контексті поняття політики на різних етапах удосконалювалось та розширювалось представниками різних наук. Це пов’язано з тим, що воно розкриває занадто складне, змістовно-насичене явище. З’ясування змісту поняття “політика” стало надто складною проблемою, предметом різноманітних тлумачень. Їх можна виділити наступним чином:

·  Політика є концентрованим вираженням економічних потреб і інтересів, надбудовою над економічним базисом. ( К.Маркс)

·  Політика – спеціалізована сфера діяльності, пов’язана із охороною природних прав людини (Т. Гоббс, Дж. Локк, І. Кант)

·  Політика – суперництво класів, націй чи інших соціальних груп, що намагаються реалізувати свої інтереси шляхом використання політичної влади (А. Бентлі).

·  Політика – діяльність, спрямована на утвердження справедливості і досягнення суспільного блага (Аристотель)

·  Політика – цілеспрямована діяльність, метою якої є завоювання, утримання та використання влади (М. Вебер).

·  Політика - відношення, що включає  підпорядкування, панування, конфлікт і боротьбу між класами (В. І. Ленін)

·  Політика це особливий вид діяльності, що включає управління, організацію, контроль та ін. (Платон і сучасні технократичні концепції)

·  Політика розкриває дихотомію “друг-ворог”, “наш-чужий” (К.Шмідт).

·  Політика це відповідна нормотворчість у діяльності по стабілізації та зміні відношень, досягнення домовленності (К.Манхейм).

·  Політика - це велике утворення, яке складається із адміністрування, право використання – виконання (Л.Рогерс).

·  Політика - це відповідна форма досягнення мети (телеологічне трактування).

·  Політика є конфліктом, і в той же час - спробою встановлення порядку і справедливості, отже, це  діяльність, спрямована на мирне чи насильницьке вирішення конфліктів (С. Хантінгтон).

Похожие материалы

Информация о работе