Бухгалтерський баланс. Поняття балансу, його значення і використання в управлінні. Побудова балансу. Зміст у балансі, зумовлений господарськими операціями

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Выноска-облако: ТЕМА №2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

ВСТУП

У прямому розумiннi термiн  баланс (вiд французького слова “balanse” – вага) означає кiлькiсне вираження зрiвноважених елементiв будь-якого явища або процесу.

Отже, бухгалтерський баланс – це методичний прийом двоїчного вiдображення стану господарських явищ i процесiв за майновим i власницьким аспектом групування.

З одного боку, у балансi вiдображено те, чим володiє пiдприємство i що йому заборгували (це є активи), з iншого боку вiдображено, якi є джерела формування активiв – власнi чи запозиченi (це є пасиви).

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1.  Поняття балансу, його значення і використання в управлінні. Побудова балансу. Актив і пасив. Статті балансу, їх групування та оцінка.

2.  Зміст у балансі, зумовлений господарськими операціями.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1.  Згідно з П(С)БО 1, баланс - це звiт про фiнансовий стан пiдприємства, який вiдображає на певну дату його активи, зобов’язання i власний капiтал.

Баланс – одна iз форм фiнансової звiтностi, метою складання якої є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства на певну дату. Це статистична таблиця, єдина з усiх форм фiнансової звiтностi, яку складають на певну дату, а не за перiод.

У мiжнароднiй практицi датою балансу є дата закiнчення фiнансового року, який може не збiгатися з календарним. В Українi традицiйно бухгалтерську звiтнiсть пiдприємства складали на початок нового календарного року. Згiдно з Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, календарний рiк залишається звiтним перiодом  для складання фiнансової звiтностi i передбачається складання балансу пiдприємства станом на кiнець останнього дня звітного періоду (місяця, кварталу, року).

Згiдно з П(С)БО 1: звiтний перiод -  рiк, промiжна звiтнiсть  (мiсячна, квартальна) складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року.

Змiст i форма балансу, а також загальнi вимоги до визнання i розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 2 “Баланс”. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансiв пiдприємств, органiзацiй та iнших юридичних осiб (далi – пiдприємств) усiх форм власностi, крiм банкiв та бюджетних установ. Для малих пiдприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Особливостi складання консолiдованого балансу визначаються П(С)БО 20 “Консолiдована фiнансова звiтнiсть”.

Як i iншi форми фiнансової звiтностi, баланс включає заголовок, роздiли та статтi. У заголовку подаються:

-  назва пiдприємства, його органiзацiйно-правова форма та мiсцезнаходження; 

-  назва звiту;

-  дата, станом на яку складено звiт;

-  валюта, в якiй складено звiт, та рiвень ii точностi;

-  коди, передбаченi чинним законодавством.

Баланс надає iнформацiю про наявнi у пiдприємства ресурси та прийнятi ним зобов’язання.

Ресурси (активи) забезпечуються зобов’язаннями та капiталом власникiв:

Активи = Зобов’язання + Власний капiтал,

звiдки:

Власний каптал = Активи – Зобов’язання

Отже, власний капiтал – це частка власникiв в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов’язань.

Подане спiввiдношення вiдоме як основне балансове рiвняння.

Фiнансовий стан пiдприємства характеризується структурою та якiстю його активiв, власного капiталу та зобов’язань, а також здатнiстю вiдповiдати за своїми зобов’язаннями, тобто платоспроможнiстю на дату балансу.

Побудова балансу, склад його активiв та пасивiв відповідно до П(С)БО 2 зображено на рис.7:

БАЛАНС

Актив

1. Необоротні активи          

2. Оборотнi активи            

3. Витрати майбутнiх перiодiв        

Пасив

1. Власний капiтал

2. Забезпечення  наступних

витрат i платежiв

3.Довгостроковi зобов’язання

4. Поточнi зобов’язання

5. Доходи майбутнiх перiодiв

Рис. 7.Структура балансу

Згiдно з П(С)БО 2 “Баланс”:

активи – це ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких,  як очiкується, приведе до отримання економiчних вигод у майбутньому.

Подпись: Актив вiдображається у балансi за умовою, що:
-	його вартiсть може бути достовiрно визначеним;
-	очікується отримання в майбутньму економiчних вигод, пов’язаних з його   використанням.

Витрати на придбання та створення активу, якi не вiдповiдають зазначеним умовам, не можуть бути вiдображенi в балансi i включаються до складу витрат звiтного перiоду у Звiтi про фiнансовi результати.

Активи мають визнаватись i вiдображаються у балансi у грошовому виразi з використанням певної бази оцiнки, а саме:

Iсторичної собiвартостi. Активи вiдображають за сумою сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв, або за справедливою вартiстю компенсацiї на момент їх придбання.

Поточної собiвартостi. Активи вiдображають за сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка була б сплачена в разi придбання такого самого або еквiвалентного активу на поточний момент.

Вартостi  реалiзацiї. Активвiдображають за сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході  звичайної реалiзацiї.

Теперiшньої вартостi. Активи вiдображають за теперiшньою дисконтованою вартiстю майбутнiх чистих надходжень грошових коштiв, якi, як очiкується, має генерувати стаття пiд час звичайної дiяльностi пiдприємства.

Похожие материалы

Информация о работе