Учбова програма дисципліни «Методика викладання математики та інформатики», страница 4

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Мета виконання індивідуальних завдань:

-  закріплення одержаних на лекційних та практичних заняттях знань, умінь і навичок шляхом розв'язування шкільних задач з математики як за обов'язковою програмою, так і на більш високому рівні;

-  демонстрація культури математичних записів, вимог до виконання і оформлення письмових робіт з математики.

4.1.  Індивідуальне завдання №1 "Розв'язування математичних задач".

4.2.  Індивідуальне завдання №2 "Розв'язування методичних задач".


5. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль проводиться в формі опиту з метою виявлення теоретичних знань, фронтального обговорення методичних задач, слухання доповідей з питань, що виносяться на практичні заняття, а також у формі контролю за виконанням домашніх завдань. За результатами поточного контролю, при умові своєчасного захисту індивідуальних завдань, виставляється атестація.

Контроль самостійної роботи студентів проводиться у формі співбесіди з відповідної теми, логіко-дидактичний аналіз якої студент виконував. Співбесіда проводиться після здачі ним тексту роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.


6. ЛІТЕРАТУРА

6.1.  Обов'язкова

6.1.1.  Бевз Г. П. Методика викладання математики. – К.: Вища пік., 1989.

6.1.2.  Власенко О. І. Методика викладання математики: Загальні питання. – К.: Вища шк., 1974.

6.1.3.  Гнеденко Б. В. Формирование мировоззрения учащихся в процессе преподавания математики. – М.: Просвещение, 1982.

6.1.4.  Гусев В. А. и др. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. – М.: Просвещение, 1977.

6.1.5.  Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики / Под ред. Е. И. Лященко. – М.: Просвещение, 1988.

6.1.6.  Математика в школе: Сб. норм, документов / Сост. М. Р. Леонтьева. – М.: Просвещение, 1988.

6.1.7.  Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / В. А. Оганесян, Ю. М. Колягин и др. – М.: Просвещение, 1980.

6.1.8.       Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / Сост. Р. С. Черкассов, А. А. Столяр. – М.: Просвещение, 1985.

6.1.9.      Методика  преподавания  математики  в  средней  школе:  Част.  методики / Ю.М Колягин, Г.Л. Луканкин и др. - М.: Просвещение, 1977.

6.1.10.  Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика / Сост. В. И. Мишин. – М.: Просвещение, 1987.

6.1.11.  Планирование обязательных результатов обучения математике / Сост. В.В. Фирсов. – М: Просвещение, 1989.

6.1.12.  Столяр А. А. Педагогика математики. – Минск.: Выш. шк., 1986.

6.2.     Додаткова

6.2.1.  Бевз Г. П. Методика розв'язування алгебраїчних задач. – К.: Рад. шк., 1975.

6.2.2.  Бевз Г. П Методика розв'язування стереометричних задач. – К.: Рад. шк., 1988.

6.2.3.  Болтянский В. Г. и др. Оборудование кабинета математики: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1985.

6.2.4.  Дубинчук О. С. Методика викладання математики в 4 і 5 класах. - 2-е вид. – К.: Рад. шк., 1980.

6.2.5.  Лоповок Л. М. Виховна робота на уроках геометри" в 6-8 класах. – К.: Рад. шк., 1986.

6.2.6.  Метельский Н. В. Дидактика математики. – Минск: Изд-во Білорус. ун-та, 1982.

6.2.7.  Педагогический поиск / Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шавалов и др. – М.: Педагогика, 1988.

6.2.8.  Петраков И. С. Математические кружки в 8-10 классах. – М.: Просвещение, 1987.

6.2.9.  Петраков И. С. Математические олимпиады школьников. – М.: Просвещение, 1982.

6.2.10.  Слепкань З. И. Психолого – педагогические основы обучения математике. – К.: Рад. шк., 1983.

6.2.11.  Слепкань 3. І. Методика викладання алгебри і початків аналізу. – К.: Рад. шк., 1978.

6.2.12.  Урок математики в школі / За ред. Г. П. Бевза. – К: Рад. шк., 1977.

6.2.15.  Фридман Л. М. Психолого – педагогические основы обучения математике в школе. – М.: Просвещение, 1983.

6.2.15.  Хинчин А. Я. Педагогические статьи. – М.: АПН СССР, 1963.

6.2.15.  Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Укрупнение дидактических едииц в обучении математике. – М.: Просвещение, 1986.