Учбова програма дисципліни «Методика викладання математики та інформатики», страница 3

2.1.14.  Стереометрія як навчальний предмет. Цілі вивчення, зміст і вимоги до математичної підготовки учнів. Пропедевтика вивчення стереометричного матеріалу в основній школі. Прямі і площини в просторі. Методика вивчення паралельності і перпендикулярності прямих і площин в просторі.

    2.2. Практичні заняття

Мета проведення практичних занять:

-  вивчати діючі шкільні програми, підручники і навчальні посібники з математики та інформатики;

-  виконувати логіко-дидактичний аналіз теми підручника, навчального посібника для різних типів середніх навчальних закладів;

-  знайомити студентів з плануванням роботи вчителя математики та інформатики, складанням конспектів і аналізом різних типів уроків, організацією самостійної роботи учнів;

-  вчити підбирати і обговорювати матеріали для факультативних та позакласних занять, розв'язувати інші методичні задачі тощо;

-   вчити розв'язувати шкільні задачі з математики як за обов'язковою програмою, так і на більш високому рівні (рівень факультативних занять класів і шкіл з поглибленим вивченням математики, олімпіад юних математиків тощо);

2.2.1.  Методика викладання математики та інформатики, її основні засади. Проблеми модернізації математичної освіти.

2.2.2.  Математичні поняття. Методика формування математичних понять.

2.2.3.  Математичні твердження. Види математичних тверджень. Теорема. Доведення теорем. Методика навчання учнів доведенню теорем.

2.2.4.  Математичні задачі, їх види, місце і значення. Розв'язування математичної задачі. Методика навчання учнів розв'язуванню задач.

2.2.5.  Методи навчання математики та інформатики. Методи навчання й принцип активності. Методи і прийоми навчання в діяльності передових учителів.

2.2.6.  Організація навчання математики та інформатики. Урок - основна форма організації навчання. Планування навчальної роботи з математики та інформатики.

2.2.7.  Організація самостійної роботи учнів на уроках математики та інформатики. Домашня робота. Контроль і оцінка знань, умінь, навичок учнів. Форми, засоби контролю і оцінки. Норми оцінок.

2.2.8.  Засоби навчання математики та інформатики. Підручники і навчальні посібники та методика роботи з ними. Наочні посібники та прилади. Калькулятори і персональні комп'ютери. Математичний кабінет у школі.

2.2.9.  Позакласна і позашкільна робота з математики та інформатики. Методика її організації та проведення.

2.2.10.  Виховна спрямованість навчання математики та інформатики. Форми та зміст виховної роботи на уроках і в позаурочний час.

2.2.11.  Логіко-дидактичний аналіз тем підручників, навчальних посібників з математики для різних типів середніх навчальних закладів. Логіко-дидактичний аналіз теми "Нерівності".

2.2.12.  Особливості викладання математики в школах і класах з поглибленим вивченням цього предмету.

2.2.13.  Розв’язування завдань для екзамену за курс неповної середньої школи (9 клас) та середньої школи (11 клас).

2.2.14.  Підготовка екзаменаційних матеріалів та методика проведення усного та письмового екзамену. Оформлення письмових екзаменаційних робіт з математики.


3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Мета виконання самостійної роботи:

-  навчитися самостійно працювати з програмою з математики та основ інформатики, підручниками, навчальними і методичними посібниками з цих дисциплін для середніх навчальних закладів різних типів; монографіями, збірниками статей, присвячених різним-питанням методики викладання математики, інформатики та обчислювальної техніки;

-  виконати логіко-дидактичний аналіз будь-якої теми підручника, навчального посібника для середніх навчальних закладів різних типів.

Вибір теми для виконання логіко-дидактичного аналізу студент здійснює самостійно.