Учбова програма дисципліни «Методика викладання математики та інформатики», страница 2

2.1.1.  Методика викладання математики та інформатики як наука і як навчальна дисципліна в університеті. Предмет методики викладання математики та інформатики, її цілі, задачі і структура. Зв'язок методики викладання математики та інформатики з іншими науками. Коротка історія розвитку методики викладання математики та інформатики. Математика як навчальний предмет. Цілі навчання математиці (освітні, виховні, розвиваючі, практичні). Основні напрямки перебудови шкільного курсу математики. Аналіз програм з математики та інформатики. Проблема досягнення обов'язкових результатів навчання. Рівнева і профільна диференціація навчання математики.

2.1.2.  Діяльнісний підхід в навчанні математики та інформатики. Методи наукового пізнання. Спостереження і досвід, аналіз і синтез, порівняння і аналогія, абстрагування і узагальнення, індукція і дедукція та їх застосування в навчанні математики та інформатики.

2.1.3.  Методи навчання математики та інформатики. Характеристика основних методів навчання: пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, проблемного (проблемного викладу матеріалу, евристичної бесіди, дослідницького методу), конкретно індуктивного і абстрактно-індуктивного. Метод доцільних задач. Програмоване навчання на базі нових інформаційних технологій. Методи і прийоми навчання в діяльності передових вчителів.

2.1.4.  Методика формування математичних понять. Математичні поняття, їх види, відношення між ними. Конкретизація і узагальнення поняття. Означення математичних понять, їх види, вимоги до означення понять. Класифікація понять.

2.1.5.  Теореми, їх види, необхідні й достатні умови. Доведення теорем, методи їх доведення в шкільному курсі математики. Методика навчання учнів доведенню математичних тверджень.

2.1.6.  Задачі в навчанні математиці. Види математичних задач. Характеристика методів розв'язування задач. Методика навчання учнів розв'язування задач.

2.1.7.  Урок математики, урок інформатики в сучасній школі. Типи уроків. Підготовка учителя до уроку математики та інформатики. Проведення уроку. Шкільна лекція. Семінарські заняття. Лабораторні і практичні роботи. Екскурси. Аналіз уроку. Шляхи вдосконалення уроків математики.

2.1.8.  Специфіка навчання математики в середніх професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах, вечірніх та заочних школах. Проблеми вивчення математики в


профільних класах.

2.1.9.  Питання поглибленого вивчення математики. Факультативні заняття, їх мета, зміст, форми проведення. Позакласні заняття: та математичні гуртки, вечори, олімпіади, тижні математики тощо.

2.1.10.  Математика в 5-6 класах, цілі, зміст вивчення. Вимоги до математичної підготовки. Аналіз підручників і навчальних посібників з математики для 5-6 класів. Діагностика рівня підготовленості та пізнавального інтересу учнів. Проблеми організації диференційованого навчання.

2.1.11.  Алгебра як навчальний предмет. Цілі вивчення і зміст, вимоги до математичної підготовки. Аналіз альтернативних підручників з алгебри для 7-9 класів. Математичні вирази і їх перетворення. Тотожні перетворення цілих і раціональних виразів. Поняття про ірраціональне число і множину дійсних чисел. Тотожні перетворення ірраціональних виразів.

2.1.12.  Геометрія як навчальний предмет. Цілі вивчення і зміст, вимоги до математичної підготовки учнів. Аналіз підручників з геометрії. Перші уроки геометрії. Найпростіші геометричні фігури. Доведення перших теорем. Ознаки рівності трикутників.

2.1.13.  Алгебра і початки аналізу як навчальний предмет. Цілі вивчення і зміст, вимоги до математичної підготовки учнів. Аналіз альтернативних підручників з алгебри і початків аналізу. Проблеми профільної диференціації навчання математиці. Методика вивчення функцій в старших класах середньої школи.