Теорія поля. Дивергенція векторного поля. Циркуляція і ротор векторного поля. Оператори Гамільтона і Лапласа та дії з ними, страница 5

а)==.

Вираз  називається оператором Лапласа від функції , позначається . Дивергенцію від градієнта можна виразити двічі  застосовуючи оператор Гамільтона

 .                                             (12.14)

Як ми бачимо  це зв’язок між операторами Гамільтона і Лапласа.

б)                                                                                                     (12.15)

Співвідношення це перевіряється зовсім просто, треба за визначенням знайти ротор від градієнта, тобто від поля . Тут  і тому:

=. Кожна дужка у виразі для ротора представляє в цьому випадку різницю других змішаних похідні функції , що відрізняються лише порядком диференціювання,  а тому всі координати вектора рівні нулю.Це співвідношення легко запам'ятовується, якщо записати його за допомогою набла-вектора: ,

тому,що векторний добуток однакових «векторів» дорівнює нулю.

в)  .                                                                                                        (12.15)

Утворимо дивергенцію від .

=

,

що в силу рівності других змішаних похідних дорівнює нулю. Якщо  записати доводжуване співвідношення за допомогою набла-вектора:                             

, то одержимо  змішаний добуток трьох «векторів», з яких два вектори однакові. Але такий добуток дорівнює нулю.

Інші дві векторні операції другого порядку:  і  зустрічаються рідше, їх вираження через оператори Гамільтона і Лапласа дуже громіздке. При виконанні цих операцій в кожному конкретному випадку треба діяти за означенням.  Ми не будемо записувати їхнього вираження через проекції вектора , а тільки вкажемо на зв'язок між ними:

=.                                                                          (12.16)

Для доведення (12.16) розпишемо внутрішні оператори, вважаючи, що  .

=

. Так як (12.16) векторна рівність, то треба довести рівність відповідних координат (проекцій на координатні вісі) зліва і справа. Обчислимо координати (проекції) на вісь Ох, тобто  =.

=.

Розкриваючи дужки, переконуємось в рівності проекцій на вісь Оz правої і лівої частини. Аналогічно переконуємося і в рівності проекцій на інші вісі.

Запитання для самоперевірки

1. Дати визначення дивергенції векторного поля. Вивести формулу для вираження дивергенції.

2. Сформулювати у векторній формі теорему Остроградского і вказати її фізичний зміст.

3. Що називається циркуляцією вектора?

4. Вивести формулу для границі відношення циркуляції вектора по плоскому контурі L до площі, обмеженої цим контуром.

5. Дати визначення ротора векторного поля. Сформулювати у векторній формі теорему Стокса.

6. Чому дорівнює ротор вектора напруженості магнітного поля нескінченно довгого провідника, по якому тече струм І ?

7.Сформулювати  правила дій з оператором Гамильтона.

8. Перелічити всі можливі диференціальні векторні операції другого порядку.

9. Чому дорівнюють: ,   ,    ?

Розвязати самостійно

12.1. Знайти дивергенцію векторного поля , де  – постійний вектор.

          Відп. 0.

12.2. Знайти дивергенцію векторного поля , де  – постійний

         вектор.    Відп. 0.

12.3. При якій функції  дивергенція поля  буде дорівнювати z?

                   Відп. .

12.4. Обчислити циркуляцію Ц вектора  вздовж  лінії    Відп. .

12.5. Обчислити циркуляцію Ц вектора вздовж  лінії . Відп..

12.6. Знайти ротор слідуючих векторних полів:

         а) .  Відп..

        б)    . Відп..

         в)   . Відп..

12.7. Яка повинна бути функція , щоб ?

         Відп..

12.8. Застосовуючи теорему Стокса, обчислити циркуляцію вектора  по контуру . Відп..

12.9. Застосовуючи теорему Стокса, обчислити циркуляцію вектора  по контуру . Відп.–.

12.10. Застосовуючи теорему Стокса, обчислити циркуляцію вектора  по контуру утвореному перетином площини  з координатними площинами. Відп.4/3.