Робоча учбова програма дисципліни «Вища математика для економістів», страница 32. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Мета проведення практичних занять: зміцнити теоретичні знання, наданні на лекціях, навчитися розв’язувати різні задачі з розглядуваних тем.

Номер заняття

Найменування теми та її короткий зміст

Обсяг годин

Примітка

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Визначники та їх обчислення. Матриці та дії над ними. Ранг матриці.

 Обернена матриця. Методи розв’язку лінійних систем.

Вектори та дії над ними. Контрольна робота.

N-мірний векторний простір. Базис, перехід до нового базису. Лінійні оператори. Власні значення й власні вектори.

 Пряма на площині й в просторі. Площина в просторі. Криві 2-го порядку.

 Границя функції та його обчислення.

 Похідна функції. Дослідження функції на екстремум та опуклість-вогнутість, точки перетину

 Асимптоти графіка функції. Схема дослідження функції.

 Підсумкові заняття.

Заміна змінної й інтегрування за частками в невизначеному інтегралі.

Інтегрування раціональних дробей та деяких іраціональностей.

 Обчислювання визначених та невласних інтегралів. Додаток визначених інтегралів

Функції декількох змінних. Обчислювання часткових похідних та  диференціалів. Екстремум функції декількох змінних.

Інтегрування диференціальних рівнянь з розділяючимися змінними, однорідних й лінійних диференціалів першого порядку.

 Розв’язок лінійних однорідних й неоднорідних диференціальних рівнянь 2-го порядку.

 Ряди. Прикмети збіжності – необхідний та достатні: Даламбера, Коші, прикмети порівняння.

 Дослідження знакочергуючихся рядів. Степенні ряди, теорема Абеля.

Подвійний інтеграл та його обчислення. Підсумкове заняття. Контрольна робота.

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

4

4

2

2

2

3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Мета самостійної роботи: навчитися самостійно, працювати з учбовою та учбово-методичною літературою, вивчання самостійно деякі розділи курсу Для студентів-заочників у зв’язку з недостатньою лекційних занять обсяг самостійної роботи зростає сутньо й складає головну частину навчання. Весь не розглянутий на лекціях матеріал вивчається самостійно.

4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Мета виконання  домашніх завдань: краще розібратися в матеріалі, що вивчається и й закріпити наданні на лекціях, практичних заняттях знання.

Зміст  домашніх завдань

Номер завдання

Найменування теми й її короткий зміст

Обсяг самостійної роботи при виконанні,

години

денна

вечірня

заочна

1

2

3

4

5

1.

2.

Домашнє завдання №1: «Розв’язок задач лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії границь, на похідну й її додатки».

Домашнє завдання №2: «Розв’язок задач на невизначені й визначенні інтеграли, функції декількох змінних, диференціальні рівняння й ряди».

10

10

5. КОНТРОЛЬ УЧБОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль робиться у формі опитування з метою виявлення знань теоретичного характеру, а також у виді контролю виконання домашніх завдань, написання контрольних робіт. За результатами контролю виставляється атестація.

Контроль самостійної роботи робиться у формі захисту рефератів згідно з тематикою та захисту індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль робиться у формі іспиту чи заліку.

ВКАЗІВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. М., ЮНИТИ, 2002.
 2. Ермаков В.И. Общий курс высшей математики для экономистов. М., ИНФРА-М, 2002.
 3. Грибанов В.М., Крамарь Н.М., Швед О.П. Высшая математика (в 4-х ч.). Луганск, изд-во ВНУ им. В.Даля, 2002.
 4.  Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М., Наука, 1985.
 5. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Линейная алгебра. М., Наука, 1978.
 6. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Основы математического анализа (в 2-х ч.) М., Наука, 1971, 1993.
 7. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. М., Наука, 1985.
 8. Мантуров О.В., Матвеев Н.М. Краткий курс высшей математики. М., Высшая школа, 1986.
 9. Шипачев В.С. Основы высшей математики. М., Высшая школа, 1989.
 10. Шестаков А.А., Малышева И.А., Полозков Д.П. курс высшей математики. М., Высшая школа,1987.
 11. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. М., Наука, 1975.
 12. Демидович Б.П. Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов. М., Наука, 1964.
 13. Ермаков В.И. Сборник задач по высшей математике для экономистов. М., ИНФРА-М, 2002.
 14. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., Физмат, 1962.
 15. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Высшая школа, 1977.
 16. Гниденко Б.В. Курс теории вероятностей. М., Наука, 1969.
 17. Гниденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятностей. М., Наука, 1976.
 18. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М., Высшая школа, 1984.
 19. Коваленко И.Н., Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Высшая школа, 1973.
 20. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Статистика, 1979.