Робоча навчальна програма дисципліни «Математика для економістів». Частина 1: «Вища математика», страница 3

Номер заняття

Найменування теми і її короткий зміст

Обсяг, година.

Форма звітності

1

2

3

4

1

Функції декількох перемінних: геометрична інтерпретація, область визначення, приватні похідні, їх геометричний зміст й геометрична інтерпретація повного  диференціала.

2

Опитування

на практичному занятті

2

Геометричний зміст визначеного інтегралу, геометричні додатки

1

Опитування

на практичному занятті

3

Невласні інтеграли. Збіжність

1

Опитування

на практичному занятті

4

Теорема про існування подвійного інтегралу (без доказу); властивості й обчислення у Декартові та полярних системах координат.

2

Опитування

на практичному занятті

5

Ряди, що знакочергуються. Ознака Лейбніца. Їх використання у обчисленні

1

Опитування

на практичному занятті

6

Розкладання функції у степеневий ряд

1

Опитування

на практичному занятті

7

Рішення лінійних однорідних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами

1

Опитування на практичному занятті і при захисті індивідуальних завдань


4. Індивідуальні завдання.

Мета виконання індивідуальних домашніх завдань:

Освоєння теоретичного матеріалу для рішення практичних задач. Відпрацьовування і закріплення навичок знаходження екстремуму функції і їх найбільших і найменших значень, рішення диференціальних рівнянь, рядів, інтегралів.

Зміст індивідуальних завдань

Номер завдання

Найменування теми і її короткий  зміст

Обсяг самостійної роботи при виконанні, година.

1

2

3

2

Дослідження функцій двох змінних на екстремум. Геометричний додаток визначеного інтегралу. Достатні умови збіжності числових рядів, їх використання в приблизних обчисленнях

12


5.Контроль навчальної роботи студентів

Поточний контроль здійснюється у формі: _________________

(коротко викладається сутність, указується кількість контрольних вимірів і терміни їхнього проведення)

Контроль самостійної роботи здійснюється у формі (коротко викладається сутність):

Підсумковий контроль здійснюється у формі:

Фронтального й індивідуального опитування; проводиться дві контрольних роботи на 9-ому і 13-ому тижнях.

Контроль самостійної роботи здійснюється у формі:

прийому індивідуальних завдань з опитуванням теорії й основних формул вивчених розділів вищої математики.

Підсумковий контроль здійснюється у формі:

письмово-усного екзамену з квитків, що містять два теоретичних питання і дві-три задачі. Оцінка відповідей - традиційна «чотирибальна» (не здав, задовільно, добре, відмінно).


ПЕРЕЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН

Забезпечуючі дисципліни

Дана дисципліна

Семестр

Найменування дисципліни

Найменування розділу (теми)

Семестр

Номер розділу

(теми)

1

2

3

4

5

1

Елементи математики

I

2

Вища математика

Введення в аналіз.

Диференціальне обчислення

II

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЮчих ДИСЦИПЛІН

Протокол узгодження оформляється на кожний навчальний рік

Забезпечуюча дисципліна

Пропозиції про зміни і доповнення

Прийняте рішення кафедрою, що розробила робочу навчальну програму (№ протоколу, дата)

Назва

Кафедра

1

2

3

4


КАРТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЛІТЕРАТУРОЮ

Найменування джерела

Кількість наявних екземплярів

Кількості студентів, що навчаються по даній дисципліні

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

1

2

3

4

5