Робоча навчальна програма дисципліни «Математика для економістів». Частина 1: «Вища математика», страница 2

Номер

Найменування теми і її короткий зміст

Обсяг, час.

Форма контролю

Денна

Вечірня

Заочна

1

2

3

4

5

6

1

Первісна і невизначений інтеграл, його властивості. Таблиця основних інтегралів. Безпосереднє інтегрування.

2

2

Заміна перемінної й інтегрування вроздріб. Найпростіші типи інтегралів.

2

3

Визначений інтеграл і його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца,  як наслідок теореми Барроу.

2

4

Методи обчислення визначеного інтеграла. Геометричні додатки.

2

5

Поняття про подвійний інтеграл і його обчислення. Невласний інтеграл Пуассона

2

6

Функції двох та трьох перемінних. Межа, безперервність функції в точці й області.

2

7

Приватні похідні, диференціал. Екстремум функції й його необхідні умови

2

8

Найбільше и найменше значення функції в обмеженій замкненій області, умовний екстремум. Метод множників Лагранжа

2

9

Диференціальні рівняння 1-го порядку. Задача Коші, приватне і загальне рішення. Диференціальні   рівняння   з   розділюючимися   перемінними.   Однорідні диференціальні рівняння 1-го порядку

2

10

Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку. Рівняння Бернуллі.

2

11

Лінійні диференціальні рівняння 2-го порядку з постійними коефіцієнтами. Структура загального рішення ЛОДУ. Характеристичне рівняння

2

12

Лінійні неоднорідні диференціальні  рівняння з постійними коефіцієнтами зі спеціальною правою частиною. Вигляд загального рішення ЛНДУ і відшукання його приватного рішення методом невизначених коефіцієнтів.

2

13

Числові ряди: основні поняття. Достатні умови збіжності.

2

14

Ознака Лейбніца. Абсолютна й неабсолютна збіжність ряду. Функціональний ряд. Область його збіжності.

2

15

Степеневий ряд, радіус та інтервал його збіжності. Розкладання у ряд Тейлора елементарних функцій.

2

16

Оглядова лекція.

2


2. Практичні заняття

Мета проведення практичних занять:

Навчити студентів умінням і навичкам рішення основних задач  диференціального і інтегрального обчислення; знаходити загальні і приватні рішення диференціальних рівнянь 1-го порядку і лінійних диференціальних рівнянь 2-го порядку з постійними коефіцієнтами; навчити бачити найпростіші додатки математики до рішення економічних проблем.

Зміст практичних (семінарських) занять

Номер

заняття

Найменування теми і її короткий зміст

Обсяг, час

Примітка

1

Невизначений та визначений інтеграли. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи обчислення визначеного інтеграла: заміна перемінної інтегрування вроздріб

2

2

Функції двох та трьох перемінних. Приватні похідні, диференціал та його використання у наближених розрахунках.

2

3

Екстремум функції двох перемінних

2

4

Диференціальні рівняння 1-го порядку: основні поняття та методи.

2

5

Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами (однорідні та неоднорідні). Структура загального рішення. Метод невизначених коефіцієнтів.

2

6

Числові та степеневі ряди: достатні умови збіжності, радіус та інтервал  збіжності степеневого ряду

2

7

Використання рядів.

2


4. Самостійна робота студента.

Мета виконання самостійної роботи:

Вивчити по підручниках додатковий матеріал, необхідний для засвоєння курсу, розібрати докази основних фактів теорії. Закріпити навички й уміння, отримані на практичних заняттях.

Зміст самостійної роботи