Робоча навчальна програма дисципліни «Диференціальні рівняння» (спец. курс), страница 2


2. Практичні заняття

Ціль проведення практичних занять: закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, навчитися вирішувати системи диференціальних рівнянь, і досліджувати на стійкість диференціальні рівняння.

Зміст практичних занять.

Номер заняття

Найменування теми і її короткий зміст

Об'єм, година

Примітка

1

2

3

4

1

Системи звичайних диференціальних рівнянь. Теорема існування й одиничності розв'язання задачі Коші.

2

2

Розв'язання систем методом послідовного інтегрування, методом виключення, методом інтегрувальних комбінацій.

4

3

Метод варіації довільних постійні розв'язання лінійних неоднорідних систем.

2

4

Матричний метод розв'язання лінійних однорідних систем з постійними коефіцієнтами.

4

5

Метод Ейлера розв'язання лінійних однорідних систем з постійними коефіцієнтами.

4

6

Методи інтегрування лінійних неоднорідних систем з постійними коефіцієнтами.

4

7

Контрольна робота.

2

8

Теорія стійкості. Основні поняття. Дослідження стійкості лінійних систем

2

9

Критерії стійкості Гурвіца, Л’єнара-Шиппара й Михайлова.

2

10

Другий метод Ляпунова дослідження стійкості. Функції Ляпунова. Основні теореми.

2

11

Контрольна робота.

2

12

Підсумкове заняття. Приймання індивідуальних завдань.

2

3. Самостійна робота студента.

Ціль виконання самостійної роботи: навчитися самостійно працювати з науковою й учбово-методичною літературою; вивчити самостійно деякі розділи курсу.

Зміст самостійної роботи.

Номер заняття

Найменування теми і її короткий зміст

Об'єм, година.

Форма звітності

1

2

3

4

1

Поняття про крайові задачі. Задача Штурма-Лиувилля. Поняття про власні числа й власні функції. Розв'язання крайових задач методом функції Гріна.

19

Реферат

2

Рівняння в частинних похідних. Постановка задачі про інтегрування рівнянь у частинних похідних. Лінійні диференціальні рівняння в частинних похідних першого порядку.

20

Реферат

3

Лінійне рівняння із двома незалежними перемінними. Геометричне тлумачення.

19

Реферат

4

Нелінійні диференціальні рівняння в частинних похідних першого порядку. Системи двох рівнянь першого порядку. Метод Лагранжа-Шарни. Рівняння Пфаффа.

20

Реферат

4. Індивідуальні завдання.

Ціль виконання індивідуальних домашніх завдань: глибше розібратися в досліджуваному матеріалі й закріпити отримані на лекціях і практичних заняттях знання й навички.

Зміст індивідуальних завдань.

Номер завдання

Найменування теми і її короткий  зміст

Об'єм самостійної роботи при виконанні, година.

1

2

3

1

 Індивідуальне завдання № 1. «Методи розв'язання систем диференціальних рівнянь».

10

5. Контроль навчальної роботи студентів.

Поточний контроль провадиться у формі опитування з метою виявлення знань теоретичного характеру, а також у вигляді контролю виконання домашніх завдань. За результатами контролю виставляється атестація.

Контроль самостійної роботи  проводиться у формі захисту рефератів по відповідній тематиці й захисту індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль проводиться в формі іспиту.

ЛІТЕРАТУРА, ЯКА РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

1.  Арнольд В.И. Звичайні диференціальні рівняння. М., Наука, 1971.

2.  Гаврилов Н.И. Методи теорії диференціальних рівнянь. М., Вища школа, 1971.

3.  Гудименко Ф.С. Диференціальні рівняння. К., З Киевск. ун-та, 1958.