Марковські процеси. Використання Марковських процесів для систем масового обслуговування, страница 2

Наприклад, якщо система в початковий момент , могла , те

      при  .

Якщо всі потоки стаціонарні , то існує кінцевий режим, що характеризується, імовірностями   і система (8) має вигляд лінійного алгебраїчного рівняння.

                          (12.11)

2.  Використання теорії Марковських процесів для систем масового обслуговування.

Системою масового обслуговування називається будь-яка система, що призначена, для обслуговування якогось потоку заявок  (на приклад ремонтна майстерня, телефонна станція, квиткова каса і т.п.)

Системи масового обслуговування  підрозділяються, на  системи  з відмовленнями і системи з чеканням.

У системі з відмовленнями заявка, що  прийшла  в той момент, коли  всі  канали обслуговування зайняті, одержує відмовлення і залишає систему.

У системі  з чеканням, така заявка, не залишає систему, а стає в чергу й очікує поки не звільниться який ні будь канал. Час  чекання і число місць у черзі можуть бути як нескінченними , так і обмеженими  .

Можна показати, що в будь-якому випадку процес, що характеризує систему  в момент  буде  однорідним Марковським. Якщо  — час обслуговування  якоїсь заявки, то воно має показовий розподіл з параметром

                              (12.12)

нехай у момент   у системі було   заявок. Якщо серед них  обслуговується , то час до закінчення  обслуговування кожної заявки не залежить від часу їхнього надходження і має показовий розподіл таке точно  як . Далі, час до приходу чергової заявки не залежить від того, як давно прийшла попередня заявка.

.

Одержимо для марковського процесу, що описує систему масового обслуговування, систему диференціальних рівнянь Колмогорова.

Робота СМО з відмовленнями визначається наступними параметрами

1. Число каналів .

2. Щільність потоку заявок   (параметр показового розподілу послідовності  , де   час приходу чергової заявки  .

3. Щільність потоку обслуговування одного каналу .

,  — час обслуговування заявки.

Зауваження. , тобто величина середнього часу обслуговування.

На мал.2 показаний граф станів -канального СМО з відмовленнями. Стан    таке, що  зайнято  рівно  каналів з . З  цього графа випливають диференціальні рівняння  для імовірності станів.

                                 

Початкові умови      ,

У початковий момент усі канали вільні.

При   режим роботи СМО, для якого імовірності станів визначаються формулами Ерланга:

.

( —  можна обчислити за допомогою таблиць пуасонівського розподілу)

Імовірність, що заявка буде обслуговуватися  (не одержить відмовлення) виражається формулою

Для СМО з обмеженням по числу місць у черзі щільності імовірності виражаються формулами

Де

 — число каналів обслуговування

 — число місць у черзі;

 — щільність потоку  заявок

 — щільність потоку обслуговування однієї заявки

Для  системи з чеканням   обмежений режим існує  тільки при . На кожну заявку, що знаходиться в черзі діє “потік відходів” із щільністю , прирівняної до середнього часу в черзі.

Приклад. Розглядається робота ЕОМ. Середня година безвідмовної роботи ЕОМ дорівнює ; (потік відмовлень  з параметром  ). Якщо  в ЕОМ відбувається  збій, то вона зупиняється і ремонтується. Середній час ремонту , потік відновлення  **** з параметром ; Визначити імовірність того, що ЕОМ  буде працювати в момент  , якщо в момент   вона працювала.

Рішення.

Розглянемо  два стани ЕОМ:

 — у робочому режимі

—  ремонтується.

Імовірність цих станів у момент   позначимо   і

Створимо граф імовірностей


 

X0

 

X1

 
 


Система диференціальних рівнянь:

;

.

Рішення системи рівнянь при початкових умовах

    буде

;

.

Для  буде стаціонарний режим роботи системи з імовірностями.

    .