Застосування кратних інтегралів, страница 3

Розв’язання. Спочатку з’ясуємо якими поверхнями обмежене задане тіло . Для цього зведемо рівняння поверхонь до канонічної форми , перейшовши від нерівностей до рівностей.   це сфера з центром  в.т О(0;0;0) і радіусом 8,  а  - це весь трьохвимірний простір за вийнятком внутрішніх точок (точок, які лежать всередині сфери) .

Анолггічно  це сфера з центром  в.т О(0;0;0) і радіусом 14,  а  - це множина точок, які лежать в середині сфери і на ній. Таким чином нерівність задає сферичне тіло радіусом 14  з вирізаною всередині  його сферою радіусом 8.

Нерівність  перетворимо в рівність  і побачимо, що це конус, а тому нерівність  задає множину точок, яка лежить више   конуса             Анологічно   , множина точок , які лежать зовні нижче конуса   – площина,  –  площина . Нерівність – множина точок, які лежать між цими двома площинами .

Наявність виразів х22+z2 спорукає нас на перехід до  сферичної системи координат:

. Переведемо рівняння границь в нову систему координат.

 1.  . Це і є границі інтегрування по.

2.   . Звідси легко знайти границі інтегрування по :.

 3.         . Це і будуть границі інтегрування по .

=

Відповідь. V= куб. одиниць.

П.6. Знайти масу тіла обмеженого поверхнями

  з  густиною .

Розв’язок.

Тіло є  четверта частина циліндра, з вирізним конусом наявність виразу х22 спонукає нас на перехід від прямокутної декартової до циліндричної системи координат.

Проекция тіла на площинуХОY буде  чверть круга АОВ, а тому  . Нижня границя інтегрування по h знаходиться з умови, що , щоб знайти верхню границю інтегрування по h,  підставимо формули переходу в рівняння конуса, тобто запишемо його в циліндричній системі координат:

.

Відповідь. (одиниць маси).

               П.7. Обчислити поверхню тіла, яке утвориться приперетині двох циліндрів однакового радіуса R так, що їх вісі співпадають з осями координат.

Розв’язок. Фігура схожа на октаедр (дві чотирикутні піраміди приставлені основами одна до одної), але всі вісім її бокових граней зігнуті в  циліндричну поверхню. Проекція поверхні фігури на площину хОу буде квадрат зі стороною 2R і початком координат в точці перетину його діагоналей, які є проекціями бічних ребер фігури. Діагоналі разом з вісями координат розбили D на вісім прямокутних трикутники. Візьмемо один з них, а саме той, який обмежений прямими  . На нього проектується вернхня і нижня частина поверхні фігури, з рівнінням . І так на кожен з восьми трикутників проектується верхня й нижня частина поверхні. Тому , де  - площа АDB (половина одної із вісьми граней). =

==

=. Вся площа поверхні буде дорівнювати 16R (кв. одиниць довж.) 

Запитання для самоперевірки.

1.  Чому дорівнює площа плоскої фігури розташованої на площині хОу?

2.  Чому дорівнює площа поверхні фігури  з проекцією D на площину хОу?

3.  Чому дорівнює об’єм циліндричної фігури обмеженої зверху  знизу ?

4.  Чому дорівнює маса плоскої фігури D розташованої на площині хОу, поверхнева густина якої ?

5.  Чому дорівнює маса об’ємної фігури V  густина якої ?

6.  Чому дорівнюють статичні моменти плоскої фігури D розташованої на площині хОу, поверхнева густина якої ?

7.  Чому дорівнюють статичні моменти відносно координатних площин об’ємної фігури V,  густина якої ?

8.  Чому дорівнюють координати центра ваги плоскої фігури D розташованої на площині хОу, поверхнева густина якої ?

9.  Чому дорівнюють координати центра ваги неоднорідної об’ємної фігури V,   густина якої ?

10.  Чому дорівнюють моменти інерції відносно осей координат плоскої фігури D розташованої на площині хОу, з поверхневою густиною  ?

11.  Чому дорівнюють моменти інерції відносно осей  неоднорідної об’ємної фігури V,   густина якої ?

12.  Чому дорівнює відцентровий момент інерції плоскої пластинки,   густина якої ?

13.  Чому дорівнює полярний момент інерції плоскої пластинки,   густина якої ?

14.  Чому дорівнює відцентровий момент інерції об’ємного тіла, густиною ?

15.  Чому дорівнює кінетична енергія тіла яке обертається навколо осі я?

Розвяжіть самостійно.

  1. Знайти обєм тіла обмеженого циліндром і площинами . Відп. 81/5.
  2. Обчислити площу плоскої фігури обмеженої кривою . Відп.
  3. Обчислити статичний момент круга радіуса R відносно своєї дотичної. Відп..
  4. Обчислити момент інерції еліпса відносно центра. Відп. .
  5. Знайти центр ваги тіла обмеженого сферою  і конусм . Відп.