Приклади розв’язування деяких задач (Виразити складні події через елементарні події. Знайти всі додаткові умови відносно випадкових подій для запропонованої рівності), страница 5

Тоді

.

Відмітимо, що тут, у , згідно із змістом  і  враховано, що в кожній з  ячейок є по одній частинці а інші  частинок розподіляються по тих же  ячейках будь яким способом

Отже

Спосіб 2

Знайдемо спочатку  ( можливе число розподі­лів …). Розподіл n частинок по т ячейках можна, наприклад, зо­бразити таким чином

Тут нулі це частинки, а риски – проміжки між ячейками, тобто, в ячейці 1 частинок розподілилося 3, в ячейці 2 — 0, в ячейці 3 — 2, в ячейці 4 — 1, в ячейці 5 — 0, …, в ячейці . Усіх нулів n, рисок ‑  , тоді можливе число розподілів n частинок по т ячейках буде дорівнювати числу способів, якими можна вибрати n нулів серед  нулів і рисок, в середині між двома крайніми ри­сками, тобто

1.  Знайдемо тепер . Очевидно, що число таких розподі­лів буде дорівнювати числу способів якими можна розмістити  внутрішню риску в  проміжках між нулями. Тобто

Отже

2.  Події В сприяє лише один розподіл, отже

3.  Подію С подаємо в виді

(зміст  дивись вище). Тоді

,

де перший множник – це число способів, якими можна вибрати  нулів серед  нулів і рисок; другий множник це число способів якими можна розмістити  вну­трішніх рисок (тобто  риску разом із  нулями між ними заміняємо однією рискою) в  проміжках між нулями.

Отже

Відповідь:  

4     розрізнимих частинок розподіляються по  ячейках.  — будь-які (статистика Максвела — Больцмана якій підкоряється ідеальний газ). Знайти ймовірності подій:

4.2

 — у кожній з ячейок є хоча б одна частинка;

 — у першу ячейку попала  частинка, у другу —  части­нок, … , у -ту —  частинок;

 — у  фіксованих ячейках розмістилися  частинок (), інші частинки розмістилися по всіх інших ячейках.

Розв’язок

Відмітимо, що події задачі 4.2 тіж самі, що і події задачі 4.1. Але в цій задачі мова йде про розрізнимі части­нки. Вважається, що всі вони різні, наприклад, кожна з них має свій індивідуальний номер.

Спосіб 1

 Шукаємо  — можливе число розподілів части­нок по ячейках. Для цього як і при розв’язку задачі 4.1. Випи­шемо кілька можливих розподілів. Наприклад,

Тут у кожному рядку по  чисел. Перша цифра у числі – номер ячейки (тип елемента), друга цифра – номер частинки (номер елемента). Три крапки заміняють однакові частини розподілів. Два перших розподіли однакові за складом типів елементів, але різні за порядком розташування номерів елементів (фрагменти  у першому розподілі ,  у другому розподілі). Тре­тій розподіл відрізняється від двох перших складом типів еле­ментів і порядком розташування номерів елементів. Отже все це різні розподіли. На відміну від задачі 4.1 тут важче зрозуміти, які це комбінації елементів, тому почнемо з того, що знайдемо їх кількість.

Частинка з номером 1 може попасти у будь-яку з т ячейок, тобто для частинки з номером 1 є т варіантів розподілу по ячейках, частинка з номером 2 – теж у будь-яку з т ячейок, …, частинка з номером n знову ж таки у будь-яку з т ячейок. Отже можливе число розподілів по ячейках

,

 тобто виписані вище комбінації – розміщення з т елементів по n елементів з повтореннями.

1 Знайдемо тепер  число розподілів частинок по ячей­ках, які сприяють події А.

Нехай

— ячейка  номер “” пуста . Тоді подію А можна подати в виді

,

де  — принаймні одна ячейка пуста.

Оскільки події  сумісні, то

 

Тоді число наслідків, які сприяють події  

і, відповідно, число наслідків які сприяють події А

Отже

2 Знайдемо . Подію В можна подати в виді

,

де  — у ячейку з номером і попало  частинок .

Тоді

,