Аналіз майнового стану та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод", страница 3

Матричний баланс ВАТ «Ізюмський хлібозавод» на 31.12.04

Актив        Пасив

Статутний капітал

Інший додатковий+Резервний+вилучений капітал

Нерозподілений прибуток

Усього власного капіталу

Короткострокові кредити банків

Кредиторська заборгованість за товари

Поточні зобов’язання за розрахунками

Інші поточні зобов’язання

Усього позикового капіталу

Баланс

Нематеріальні активи+незавершене будівництво

138,6

138,6

138,6

Основні засоби

501,9

2302,0

2803,9

2803,9

відстрочені податкові активи

2,1

2,1

2,1

Інші необоротні активи

149,5

149,5

149,5

Усього необоротніх активів

640,5

2453,6

3094,1

3094,1

Запаси

198,9

219,5

418,4

1249,3

1249,3

1667,7

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

398,9

304,0

702,9

702,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками + інша поточна заборгованість

1,5

105,3

106,8

106,8

Грошові кошти та їх еквіваленти + Інші оборотні активи

100,6

16,5

117,1

117,1

Усього оборотніх активів

198,9

219,5

418,4

2178,4

2594,5

Витрати майбутніх періодів

2,3

2,3

2,3

Баланс

640,5

2652,5

219,5

3512,5

1648,2

305,5

205,9

18,8

2178,4

5690,9


Розглянувши матричний баланс на 31.12.2003р. можемо сказати, що власний капітал повністю пішов на забезпечення необоротних активів та частину запасів. Статутний капітал пішов на фінансування нематеріальних активів, незавершеного будівництва та частину основних засобів. Інша частина основних засобів покрита іншим додатковим та резервним капіталом. Що стосується запасів, то решта їх фінансується за рахунок короткострокових зобов’язань та короткострокових кредитів банків. Також короткострокові кредити банків пішли на фінансування  дебіторської заборгованості за товари(роботи, послуги) та дебіторську заборгованість за розрахунками. Кредиторська заборгованість за товари пішла на забезпечення дебіторської заборгованості за розрахунками та іншої поточної заборгованості, а також грошові кошти та їх еквіваленти.  

Склавши матричний баланс на 31.12.2004р. можна зробити наступні висновки: власний капітал, як і на 31.12.2003р, повністю покриває необоротні активи та частину запасів. А саме, статутний капітал йде на нематеріальні активи,   незавершене будівництво та частину основних засобів. Решта основних засобів фінансується за рахунок іншого додаткового та резервного капіталу. Частина запасів, на яку не вистачило власного капіталу, покривається позиковим капіталом, а саме короткостроковими кредитами банків. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) покривається також короткостроковими кредитами банків та кредиторською заборгованістю за товари (роботи, послуги). Дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна заборгованість фінансується майже повністю за рахунок поточних зобов’язань за розрахунками. Грошові кошти та інші оборотні активи покриваються поточними зобов’язаннями за розрахунками та  іншими поточними зобов’язаннями.