Аналіз майнового стану та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод", страница 2

Агрегований порівняльний аналітичний баланс джерел фінансування ВАТ "Ізюмський хлібозавод"

             Таблиця 2.1.2

Статті баланса

Початок періоду

Кінець періоду

Зміни за звітній період

тис.грн.

%

тис.грн.

%

∆,грн

Тр

Тпр

вклад статті

Процентні пункти%

Джерела коштів,всьго

6290,5

100,00

5690,9

100,00

-599,6

0,90

-0,10

100,00

Х

1.Власний капітал

3556,0

56,53

3512,5

61,72

-43,5

0,99

-0,01

7,25

5,19

1.1.Статутний капітал

640,5

10,18

640,5

11,25

0,0

1,00

0,00

-

1,07

1.2.Інший додатковий капітал

2670,6

42,45

2670,6

46,93

0,0

1,00

0,00

-

4,47

1.3.Резервний капітал

46,5

0,74

0,0

0,00

-46,5

0,00

-1,00

7,76

-0,74

1.4.Нерозподілений прибуток

198,4

4,51

219,5

3,86

21,1

1,11

0,11

-3,52

-0,65

1.5 Вилучений капітал

0,0

-

-18,1

-0,32

-18,1

-

-

3,02

-

2.Позиковий капітал

2734,5

43,47

2178,4

38,28

-556,1

0,80

-0,20

92,75

-5,19

2.1Довгострокові забов"язання

13,7

0,22

0,0

-

-13,7

0,00

-1,00

2,28

-

2.2 Поточні зобов'язання

2720,8

43,25

2178,4

38,28

-542,4

0,80

-0,20

90,46

-4,97

2.2.1Короткострокові кредити банків

2486,0

39,52

1648,2

28,96

-837,8

0,66

-0,34

139,73

-10,56

2.2.2Кредиторська заборгованість за товари

148,3

2,36

305,5

5,37

157,2

2,06

1,06

-26,22

3,01

2.2.3 Поточні зобов'язання за розрахунками

81,6

1,30

205,9

3,62

124,3

2,52

1,52

-20,73

2,32

2.2.4Інші поточні забов"язання

4,9

0,08

18,8

0,33

13,9

3,84

2,84

-2,32

0,25


Матричний баланс ВАТ «Ізюмський хлібозавод» на 31.12.03.

Актив        Пасив

Статутний капітал

Інший додатковий+Резервний+вилучений капітал

Нерозподілений прибуток

Усього власного капіталу

Довгострокові зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Кредиторська заборгованість за товари

Поточні зобов’язання за розрахунками

Інші поточні зобов’язання

Усього позикового капіталу

Баланс

Нематеріальні активи+незавершене будівництво

138,7

138,7

138,7

Основні засоби

501,8

2323,4

2825,2

2825,2

Довгострокові фінансові інвестиції+відстрочені податкові активи

85,8

85,8

85,8

Усього необоротніх активів

640,5

2409,2

3049,7

3049,7

Запаси

307,9

198,4

506,3

13,7

1549,4

1563,1

2069,4

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

600,8

600,8

600,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками + інша поточна заборгованість

335,8

22,8

358,6

358,6

Грошові кошти та їх еквіваленти + Інші оборотні активи

125,5

81,6

2,8

209,9

209,9

Усього оборотніх активів

307,9

198,4

506,3

13,7

2486,0

148,3

81,6

2,8

2732,4

3238,7

Витрати майбутніх періодів

2,1

2,1

2,1

Баланс

640,5

2717,1

198,4

3556,0

13,7

2486,0

148,3

81,6

4,9

2734,5

6290,5