Аналіз майнового стану та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод"

Страницы работы

Содержание работы

Проаналізуємо майновий стан та структуру капіталу підприємства за 2003-2004рр. на основі порівняльного аналітичного балансу, який представлений у таблиці 2.1.1. На початок звітного періоду майно підприємства складало 6290,5 тис.грн.,  а на кінець періоду сума зменшилась до 5690,9 тис.грн., тобто майже на 10%. Це відбулося, здебільшого, за рахунок зменшення кількості оборотного капіталу на 20%. Необоротні активи при цьому залишились майже не змінними.

Кількість оборотних активів зменшилась за рахунок зменшення запасів, які на початок періоду становили 3238,7 тис.грн., а на кінець – 2594,5 тис.грн.. Також зменшилась дебіторська заборгованість за розрахунками на 82%. Цє є позитивним фактором, так як з нами розрахувались дебітори, а отже на  збільшився об’єм коштів, якими може маневрувати підприємство. Але, в свою чергу, збільшилась дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), яка на початок звітного періоду становила 600,8 тис.грн. або 9,55%, а на кінець вона склала 702,9 тис.грн. або 12,35%. Інші статті активу балансу також дещо змінились, але ці зміни незначні.

Що стосується джерел фінансування, то їхня кількість зменшилась переважно за рахунок скорочення позикового капіталу, який на 12.31.03р. становив 2734,5 тис.грн., а на 31.12.04р. - 2178,4 тис.грн., тобто він зменшився на 556,1 тис.грн. Це є позитивним фактором для підприємства, так як воно позбулося деякої частини зобов’зань. Основною причиною зменшення позикового капіталу є зменшення короткострокових кредитів банку на 837,8 тис.грн.  це майже 11%. Також значно зменшились поточні зобов’язання на 542,4 тис.грн. або на 5%. Але натомість збільшилась кредиторська заборгованість за товари на 3%, і також збільшились поточні зобов’язання за розрахунками на 124,3 тис.грн або на 2%. Що стосується власного капіталу, то його зміни незначні. Його зменшення відбулось, переважно за рахунок скорочення резервного капіталу на 43,5 тис.грн.


Агрегований порівняльний аналітичний баланс майна ВАТ "Ізюмський хлібозавод"

     Таблиця 2.1.1

Статті баланса

На 31.12.03

На 31.12.04

Зміни за звітній період

тис.грн.

%

тис.грн.

%

∆, тис.грн

Тр

Тпр

вклад статті

Процентні пункти,%

Майна, всього

6290,5

100,00

5690,9

100,00

-599,6

0,90

-0,10

100,00

Х

1.Необоротні активи

3049,7

48,48

3094,1

54,37

44,4

1,01

0,01

-7,40

5,89

1.1.Нематеріальні активи

0,7

0,01

0,6

0,01

-0,1

0,86

-0,14

0,02

0,00

1.2.Незавершене будівництво

138,0

2,19

138,0

2,42

0,0

1,00

0,00

0,00

0,23

1.3.Основні засоби

2825,2

44,91

2803,9

49,27

-21,3

0,99

-0,01

3,55

4,36

1.4.Довгострокові фінансові інвестиції

84,4

1,34

0,0

0,00

-84,4

-

-

14,08

-1,34

1.5.Відстрочені податкові активи

1,4

0,02

2,1

0,04

0,7

1,50

0,50

-0,12

0,01

1.6.Інші необоротні активи

0,0

0,00

149,5

2,63

149,5

-

-

-24,93

2,63

2.Оборотні активи

3238,7

51,49

2594,5

45,59

-644,2

0,80

-0,20

107,44

-5,90

2.1.Запаси

2069,4

32,90

1667,7

29,30

-401,7

0,81

-0,19

66,99

-3,59

2.2.Дебіторська заборгованість за товари (роботи, прослуги)

600,8

9,55

702,9

12,35

102,1

1,17

0,17

-17,03

2,80

2.3.Дебіторська заборгованість за розрахунками

347,4

5,52

62,3

1,09

-285,1

0,18

-0,82

47,55

-4,43

2.4.Інша поточна дебіторська заборгованість

11,2

0,18

44,5

0,78

33,3

3,97

2,97

-5,55

0,60

2.5.Грошові кошти та їх еквіваленти

136,6

2,17

107,7

1,89

-28,9

0,79

-0,21

4,82

-0,28

2.6.Інші оборотні активи

73,3

1,17

9,4

0,17

-63,9

0,13

-0,87

10,66

-1,00

3.Витрати майбутніх періодів

2,1

0,03

2,3

0,04

0,2

1,10

0,10

-0,03

0,01

Похожие материалы

Информация о работе