Аналіз майнового положення підприємства ЗАТ«ВЕСКО» і джерел його формування, страница 2

Статті пасиву                                                                                                                                        Статті активу

Власний капітал

Короткострокові кредити банків

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов'язання по розрахунках:

 Інші поточні зобов'язання

БАЛАНС

Нематеріальні активи

Основні кошти

Запаси

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість по розрахунках

Інша поточна дебіторська заборгованість

Кошти і їхні еквіваленти

БАЛАНС

Таблиця 2.3

Матричний баланс на початок кінець періоду

Статті пасиву                                                                                                                                        Статті активу

Власний капітал

Короткострокові кредити банків

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов'язання по розрахунках:

 Інші поточні зобов'язання

БАЛАНС

Нематеріальні активи

Основні кошти

Запаси

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість по розрахунках

Інша поточна дебіторська заборгованість

Кошти і їхні еквіваленти

БАЛАНС

Виходячи з таблиці  можна зробити такі висновки:


2.2 Аналіз стану капіталу підприємства ЗАТ «ВЕСКО»

Капітал підприємства - це фінансові ресурси підприємства, які використовуються для фінансування предметів і коштів праці, робочої сили, інших елементів виробництва й фінансових інструментів.

          Фінансові ресурси підприємства - це сукупність грошових фондів, якими володіє підприємство. Для раціонального функціонуючого підприємства капітал тождественен фінансовим ресурсам.

          Загальна сума капіталу - підсумок балансу, що показує, з одного боку, загальну суму коштів, наявних у розпорядженні підприємства (актив), а з іншого боку - суму джерел утворення цих коштів (пасив).

          Для аналізу капіталу можна використати коефіцієнти, що характеризують стани капіталу. Розрахункові дані, що характеризують структуру капіталу, представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Оцінка структури капіталу за звітний період

№ п/п

Найменування показника

Формула

Розрахункові значення

Змінення

на початок року

на кінець року

Коефіцієнти капіталізації

1

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

СК / ПАСИВИ

0,83

0,79

-0,04

2

Коефіцієнт фінансової залежності

ПАСИВИ / СК

1,21

1,26

0,05

3

Коефіцієнт фінансового ризику

ЗК / СК

0,21

0,26                                                                                   

   0,05              

4

Коефіцієнт фінансової стабільності

СК / ЗК

4,88

3,81

-1,07

5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

СОС / СК

0,40

0,50

0,1

Коефіцієнти покриття

6

Коефіцієнт нагромадження власного капіталу

(Резервн. кап-л + Нерозподілений прибуток) / СК

0,47

0,54

0,07

За звітний період частка власних коштів у загальній сумі джерел фінансування склала на початок року - 83%, на кінець - 79% (коефіцієнт автономії).  На початок звітного періоду 1,21 сукупних джерел позикових коштів доводиться на одиницю власних, а на кінець - 1,26, про що свідчить коефіцієнт фінансової залежності.

Коефіцієнт фінансового ризику показує, що на 1грн. вкладеного СК доводиться 0,21 позикового капіталу. Коефіцієнт фінансової стабільності показує, що на початок звітного періоду 4,88 власних коштів доводилося на одиницю позикових, але у зв'язку зі скороченням вартості позикового капіталу, уже 3,81 власних коштів довелося на одиницю позикових. Коефіцієнт маневреності СК показує, що він збільшився на 0,1 у порівнянні з початком звітного періоду. Як показує коефіцієнт маневреності, тільки 1% власних оборотних коштів на початок звітного періоду використалися для фінансування поточної діяльності підприємства, і під кінець року цей показник склав уже 5%,що свідчить про збільшення можливості підприємства вільно маневрувати власними коштами.