Аналіз капіталу ТОВ «Паритет-агро», страница 2

          Запаси підприємства у розмірі 2874,8 тис.грн було повністю профінансовано за рахунок сукупності власного капіталу, відстрочених податкових забов язань та короткострокових кредитів банку.Також за ці кошти було повністю профінансовано векселі одержані і частково дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, а саме на 47%, а на 53% за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

          Дебіторська заборгованість за розрахунками була сформована  за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (1726,4 тис. грн або на 52%) , поточних забов язань за розрахунками (300,6 тис.грн) та інші поточні забов язання (1306,5 тис.грн або на 40%).Інші оборотні активи були повністю профінансовані за рахунок інших поточних забов язань.

Таблиця 2.5

Матричний баланс ТОВ "Паритет-агро" на 31.12.2007р.

Статті пасива, тис.грн

Власний капітал+Відстрочені податкові забов язання

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за ТРП

Поточні забов язання за розрахунками

Інші поточні забов язання

Баланс

Статті актива тис.грн

Необоротні активи, разом

360,4

987,2

1347,6

Оборотні активи, разом

1603,6

331,2

5691,9

1224,8

1122,7

9974,2

Запаси

1603,6

80,2

1683,8

Векселі одержані

244,7

244,7

Дебіторська заборгованість за ТРП

6,3

1703,6

1709,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками

3988,3

988,6

4976,9

Інша поточна дебіторська заборгованість

236,2

920,5

1156,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,1

0,1

Інші оборотні активи

202,1

202,1

Баланс

360,4

2590,8

331,2

5691,9

1224,8

1122,7

11321,8

 

          На кінець звітньго періоду відбулися наступні зміни: власний капітал став ще менше, але відстрочені податкові забов язання зросли, тому в данному випадку ми з єднуємо тільки власний капітал та відстрочені податкові забов язання.

          На кінець звітнього періоду необоротні активи фінансувались за рахунок власного капіталу та відстрочених податкових забов язань в розмірі 360,4 тис.грн ( 27%), а також за короткострокові кредити банків в розмірі 987,2 тис.грн (73%). Це говорить про те,що майно вже майже не належить підприємству.

          Обортні активи були сформовані за рахунок короткострокових кредитів банку в розмірі 1603,6 тис.грн (16%), векселів виданих – 331,2 тис.грн (3%), кредиторської заборгованості за товари, роботи,послуги – 5691,9 тис.грн (57%), поточних забов язань за розрахунками – 1224,8 тис.грн (12%), інших поточних забов язаннь – 1122,7 тис. грн (11%). В зрівнянні з 01.01.2007р можна сказати, що сума коштів, які можуть фінансувати майно підприємство значно зменшилась. Розглянемо більш детально оборотні активи.

          Запаси підприємства у розмірі 1683,8 тис.грн було профінансовано в більшості за рахунок короткострокових кредитів банку, які склали 1603,6 тис.грн, майже 96%, та на 4% векселями виданими. Векселі одержані були повністю профінансовані векселями виданими. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  була сформована  за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги майже на 100%.Інші оборотні активи були повністю профінансовані за рахунок інших поточних                 забов язань.

          Зробивши аналіз матричного баланса на початок та кінець звітньго періода можна сказати, що фінансовий стан підприємства значно погіршився.