Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 9

          Основна діяльність – це операції, зв’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робот, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходів.

          Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною і фінансовою діяльностью.

            Інвестеційна діяльність – придбання або реалізація таких необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

          Фінансова діяльність – діяльність, яка приводить до змін розміра і складу власного і позикового капіталу підприємства.

          Звичайна діяльність – діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають в результаті її проведення.

          Проведемо аналіз формування прибутку підприємства, темпів росту прибутку в цілому і окремо по кожній складовій, виявимо фактори є. Які впливають на розмір прибутку, визначемо рівень їх впливу та визначемо резерви збільшення прибутку.

          Розрахунки наведемо у таблиці 7.1:

Таблиця 7.1

Аналіз фінансових результатів підприємства ТОВ "Паритет- агро"

Номер строки

Показник

Сума за

Зміни

звітній період

попередній період

абсолютні

темп росту, %

1

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

52932,3

37564,2

-15368,1

-0,41

2

Собівартість реалізованої продуцйії

-49132,5

-35538,7

13593,8

-0,38

3

Валовий прибуток від реалізації

3799,8

2025,5

-1774,3

-0,88

4

Адміністративні витрати

-783,5

-425,5

358

-0,84

5

Витрати на збут

-1703,0

-2526,9

-823,9

0,33

6

Інші операційні витрати

-9,8

-3430,4

-3420,6

1,00

7

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на сбут

-51628,8

-41921,5

9707,3

-0,23

8

Прибуток (збиток) від реалізації

1303,5

-4357,3

-5660,8

1,30

9

Інші операційні доходи

19,5

4595,4

4575,9

1,00

10

Прибуток від операційної діяльності

1323,0

238,1

-1084,9

-4,56

11

Прибуток від участі в капіталі

-

-

-

-

12

Інші фінансові доходи

-

-

-

-

13

Інші доходи

13,4

249,2

235,8

0,95

14

Фінансові витрати

-796,6

-653,7

142,9

-0,22

15

Інші витрати

22,3

242,9

220,6

0,91

16

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

517,5

-409,3

-926,8

2,26

17

Податок на прибуток

-770

-60,9

709,1

-11,64

18

Чистий збиток

-252,5

-470,2

-217,7

0,46

19

Чистий грошовий потік

-120,5

-386,9

-266,4

0,69

          Проаналізувавши дані в таблиці, можна сказати, що чистий доход (виручка) від реалізації продукції зменшився на 15368,1 тис. грн. Це говорить про те, що підприємство ТОВ «Паритет-агро» зменшило обсяги реалізації продукції, що також вплило на зниження прибутку від реалізації продукції на 5660,0 тис.грн Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 13593,8 тис. грн. Інші операційні витрати збільшилися на 3420,6 тис.грн. Прибуток від звичайної діяльності значно зменшився за рахунок зниження обсягів реалізації і відносного збільшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. Інші показники змінилися незначно.