Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 7


Таблиця 5.6

Коефіцієнти ліквідності ТОВ "Паритет-агро" за 2007р.

№ п/п

Показник

Формула

Розрахункове значення

Зміни

на початок періоду

на кінець періоду

1

Коефіцієнт покриття (чи поточної ліквідності) Кп

(А1+А2+А3)/(П1+П2)

0,87

0,91

0,04

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності Кшл

(А1+А2)/(П1+П2)

0,57

0,76

0,18

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс

А1/(П1+П2)

0,00

0,00

0,00

          Зробивши аналіз за два роки, ми бачимо, що загальна картина майже не змінилась. Коефіцієнт покриття (чи поточної ліквідності) зріс на 0,04, але він нижче ніж нормативне значення. Коефіцієнт швидкої ліквідності також зріс на 0,18, але він також нижче нормативного значення.А коефіцієнта абсолютної ліквідності навіть немає, тобто підприємство не може покрити заборгованість миттєво, для цьго йому потрібен час.

          Зробим рисунки 5.1 та 5.2, які наочно продемонструють положення підприємства ТОВ «Паритет-агро»

          Стовбчикова діаграма (Рис.51) наглядно показує погіршення фінансового стану підприємства в протязі звітньго періоду: підприємство постійно невистачає грошової готівки для розрахунків по поточним

забов’язанням. .

          На цій діаграмі (Рис. 5.2.) ми бачемо поліпшення стану підприємства в зрівнянні з 2006 роком, але все одно фінансовий стан підприємства дуже поганий, грошей все одно не вистачає.

          Ми не можемо розрахувати коефіцієнт Бівера, тому що у нас чистий збиток.

          Для оцінки платоспроможності, я розрахувала коефіцієнт поточної платоспроможності та коефіцієнт захисного інтервалу і представила їх в таблиці 5.7

Таблиця 5.7

Показник

Формула

Розрахункове значення

на 01.01.2006

на 01.01.2007

на 31.12.2007

Коефіцієнт поточної платоспроможності

Грошові кошти+Поточні фінансові інвестиції-Поточні зобов'язання

-5706,5

-9818,8

-10961,3

Коефіцієнт захисного інтервалу

Оборотні активи-Запаси/Середньодневні операційні затрати

30,01

119,91

71,92

          Зробивши розрахунки ми можемо побачити, що коефіцієнт поточної платоспроможності за два роки зменшився і на кінець 2007 р. склав

(-10961,3) цей коефіцієнт відображає можливість погашення поточного борга за рахунок потенційних грошових коштів і коштів, які є в наявності. Ми не можемо погасити поточний борг, ні за який рахунок. Коефіцієнт захисного інтервалу за два роки збільшився. Цей коефіцієнт показує спроможність підприємством погашати власні дневні операційні затрати.


РОЗДІЛ 6

 Аналіз руху грошових коштів, якості управління підприємством

Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливо тільки за умови безперервного руху грошових коштів: їх надходження і розходування , забезпечення наявності певного залишка у банкі та касі підприємства.

         Грошові кошти – готівкові, кошти на рахунках в банках та депозитах.

         Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, вільно конвертируємі в певні суми грошових коштів і характерезуємі незначним ризиком зміни вартості.

         Під грошовим потоком розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

         Валовий грошовий потік – це сукупність всіх надходжень і расходувань грошових коштів в звітньому періоді.

         Чистий грошовий потік – це різниця між позитивним і негативним грошовим потоком.

         Зробимо розрахунки і занесемо їх у таблицю 6.1