Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 6

Таблиця 5.3

Аналіз ліквідності баланса ТОВ "Паритет-агро" за 2007р.

Активи

сума тис.грн

Пасиви

сума тис.грн

Збиток(+)

недостача(-)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи

0,0

0,1

Найбільш термінові зобов’язання

1845,7

2347,5

-1845,7

-2347,4

Швидко реалізуємі активи

5624,0

8290,3

Короткострокові  зобов’язання

7973,1

8613,9

-2349,1

-323,6

Вільно реалізумі активи

2874,8

1683,8

Довгострокові зобов’язання

87,0

781,5

2787,8

902,3

Важкореалізуємі активи

1238,4

1347,6

Постійний капітал

-168,6

-421,1

-1407,0

-1768,7

Бланс

9737,2

11321,8

Баланс

9737,2

11321,8

х

х

На основі таблиці 5.3 можемо записати загальну систему неравенств відповідну платоспроможності на початок та кінець періоду звітньго періоду:

Таблиця 5.4

Співвідношення груп по активу та пасиву ТОВ "Паритет-агро" за 2007р.

на початок періоду

на кінець періоду

А1<П1

А1<П1

А2<П2

А2<П2

А3>П3

А3>П3

А4>П4

А4>П4

          Розглянувши таблиці 5.1, 5.2, 5.3 та 5.4, ми бачимо, що за два роки загальна картина не змінилась, виконується тільки одна нерівність – А3 більше П3, усі інші - ні. Це говорить про те, що ліквідність не абсолютна. Також не виконується навіть мінімальна умова, яка говорить про те що підприємство не має власних обігових коштів. Іншими словами ліквідність та платоспроможність підприємства ТОВ «Паритет-агро» нарушена по всім статтям.

          Разом з абсолютними показниками розраховують і відносні такі як коефіцієнт абсолютної ліквідності, швидкої та поточної. Зведемо їх в таблицю 5.5

Таблиця 5.5

Коефіцієнти ліквідності ТОВ "Паритет-агро" за 2006р.

№ п/п

Показник

Формула

Розрахункове значення

Зміни

на початок періоду

на кінець періоду

1

Коефіцієнт покриття (чи поточної ліквідності) Кп

(А1+А2+А3)/(П1+П2)

0,97

0,87

-0,11

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності Кшл

(А1+А2)/(П1+П2)

0,60

0,57

-0,03

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабс

А1/(П1+П2)

0,10

0,00

-0,10

            Коефіцієнт покриття (чи поточної ліквідності) на початок періода відображає не достаність обігових кштів для погашення короткострокової заборгованості підприємства. На кінець цей показник став ще нижчим і склав 0,87, це свідчить про порушення сруктури капітала і можливо про неплатоспроможність підприємства. Це дуже погана ситуація, тобто у підприємства стало ще менше коштів для погашення заборгованості, воно не може розплатитись по своїм боргам. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує в якій мірі поточні зобов’язання можуть бути покрити миттєво.На початок вона склала 0,60, це означає, що кожен день потрібно погашати 60 відсотків короткострокових зобов’язаннь підприємства. Таким чином в разі піддтримки залишка грошових коштів на рівні дати балансу, короткострокова заборгованість може бути погашена за 2 дні. На кінець періоду цей показник зменшився на 0,03 і склав 0,57 відсотків, тобто короткострокова заборгованість може бути погашена також за 2 дні. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, скільки одиниць швидко реалізуємих активів припадає на одиницю короткострокових зобов’язаннь. Цей коефіцієнт на кінець року склав 0,00, тобто у підприємства немає швидко реалізуємих активів, що є негативним фактором для підприємства.