Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 5


РОЗДІЛ 5

Аналіз ліквідності і платоспроможності

          В умовах ринкових відносин платоспроможність вважається одним із важливих умов господарської діяльності.

          Платоспроможність – це можливість підприємства готівковими грошовими ресурсами своєчасно погасити свої термінові зобов’язання.

          Ліквідність актива – це його спроможність трансформуватись без втрати своєї вартості в грошові кошти.

          Ліквідність баланса – це ступень покриття зобов’язаннь підприємства його активами, строк перетворення яких в грошову форму відповідає строку погашення зобов’язаннь. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства.

          По ступеню ліквідності Активи підприємства підрозділяються на:

А1 – абсолютно ліквідні активи – ця сума по всім статтям грошових засобів і їх еквівалентів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно.

А2 – швидкореалізуємі – активи, для звернення яких в грошові засоби потрібен час, більш ніж в першій групі, уся дебіторська заборгованість, інші активи.

А3повільно (вільно) реалізуємі активи– найменш ліквідні активи (запаси і затрати).

А4важко реалізуємі активи– немобільні активи, призначені для використання в господарській діяльності підприємства на протязі тривалого періода, всі необоротні активи.

По терміновасті погашення зобов’язань пасиви підприємства поділяються на:

П1 - найбільш термінові зобов’язання – поточні зобов’язання за розрахунками.

П2 короткострокові зобов’язання – короткострокові кредити бінків і інші короткострокові займи, кредиторська заборгованість, яка повинна бути погашена на протязі 12 місяців після звітньої дати.

П3 – довгострокові пасиви – довгострокові кредити банків і інших довгострокових зобов’язаннь.

П4 – постійні пасиви – статті власного капіталу та залученого до нього.

Для визначення ліквідності баланса зробимо розрахунки і сведемо їх в таблицю 5.1, 5.3

Таблиця 5.1

Аналіз ліквідності баланса ТОВ "Паритет-агро" за 2006р.

Активи

сума тис.грн

Пасиви

сума тис.грн

Збиток(+)

недостача(-)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи

57,0

0,0

Найбільш термінові зобов’язання

499,9

1845,7

-442,9

-1845,7

Швидко реалізуємі активи

3402,0

5624,0

Короткострокові  зобов’язання

5263,6

7973,1

-1861,6

-2349,1

Вільно реалізумі активи

2140,3

2874,8

Довгострокові  зобов’язання

71,1

87

2069,2

2787,8

Важкореалізуємі активи

536,9

1238,4

Постійний капітал

301,6

-168,6

-235,3

-1407,0

Бланс

6136,2

9737,2

Баланс

6136,2

9737,2

х

х

На основі таблиці 5.1 можемо записати загальну систему неравенств в таблицю 5.2 відповідну платоспроможності на початок та кінець періоду звітньго періоду:

Таблиця 5.2

Співвідношення груп по активу та пасиву ТОВ "Паритет-агро" за 2006р.

на початок періоду

на кінець періоду

А1<П1

А1<П1

А2<П2

А2<П2

А3>П3

А3>П3

А4>П4

А4>П4