Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 4

Таблиця 4.1.1

Аналіз фінансової стійкості ТОВ "Паритет-агро" за звітній період

№ п/п

Показник

сума тис.грн

на 01.01.2007

на 31.12.2007

1

Власний капітал

-168,6

-421,1

2

Необоротні активи

1238,4

1347,6

3

Власні оборотні кошти

-1407

-1768,7

4

Довгострокові забов"язання

87

781,5

5

Наявність власних оборотних коштів і довгострокових коштів для покриття запасів

-1320

-987,2

6

Короткострокові забов"язання

9818,8

10961,4

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів

8498,8

9974,2

8

Сума запасів

2874,8

1683,8

9

Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних коштів

-4281,8

-3452,5

10

Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних коштів і довгострокових кредитів та займів

-4194,8

-2671

11

Надлишок (+) чи нестача (-) основних джерел покриття запасів

5624

8290,4

12

Тип фінансової стійкості

Нестійке

Нестійке

13

Надлишок (+) чи нестача (-) коштів на 1 грн. запасів,коп.

1,96

4,92

Для підприємства ТОВ «Паритет-агро» розрахунки показують, що фінансовий стан підприємства за звітній період не змінився і є нестійким, коли для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів і довгострокових кредитів і займів залучались короткострокові кредити та займи, платоспроможність нарушена. Разом зі зниженням запасів знизився власний капітал, а необоротні активи зросли, з’явилась нестача основних джерел покриття запасів. Підприємству слід прийняти міри до скорішого відновлення фінансової стійкості.

           Для характеристики ступеня покриття запасів і витрат джерелами їх фінансування, ми викорастуєм наступні відносні величини, які занесемо в таблицю 4.1.2


Таблиця 4.1.2

Аналіз покриття запасів і витрат ТОВ "Паритет-агро" за звітній період

№п/п

Показник

Формула

Розрахункове значення

Зміни

на 01.01.2007

на 31.12.2007

1

Коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів

Запаси+Витрати майбутніх періодів/ВОК

-2,04

-0,95

1,09

2

Коефіцієнт забезпеченності запасів власними оборотними коштами

ВОК/Запаси

-0,49

-1,05

-0,56

3

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів

ВОК/ВОК+ДЗ+ККр

-0,35

-1,10

-0,75

4

Коефіцієнт покриття запасів "нормальними" джерелами фінансування запасів

"Нормальні джерела формування запасів/Запаси

2,42

5,25

2,83

          За звітнній період коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів збільшився на 1,09 і він показує долю найменш ліквідних коштів в складі власних оборотних коштів. Коефіцієнт забезпеченності запасів власними оборотними коштами на 01.01.2007 р складав (-0,49), а на кінець (-1,05), цей коефіцієнт показує, наскількі запаси, які мають найменшу ліквідність з оборотних засобів, забезпечені власними джерелами формування. Коефіцієнт автономії джерел формування запасів за звітній період зменшився на (-0,56), це означає, що власних джерел формування запасів в їх загальній сумі нема. А на 1 грн запасів на початок року приходилось 2,42 тис. грн «нормальних джерел формування запасів», а на кінець – 5,25 тис.грн

           Використовуючи коефіцієнт фінансової незалежності із табл. 4.1,  який складав на початок року (-0,02), а на кінець – (-0,04), можна сказати що підприємство фінансово залежно.