Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 2

 Для ТОВ «Паритет-агро» коефіцієнт зносу за на 31.12.2006 р. складав 0,06, а на 31.12.2007 р. – 0,13, він змінився на 0,13. Цей показник характерезує долю вартості основних засобів списаних на затрати попереднього періоду к первісній вартості, і для цього підприємства він позитивний, що говорить про те, що обладнання підприємства зовсім нове і підприємство може ефективно працювати. Коефіцієнт придатності за аналізіруємий період змінився на 0,07. Тобто технічний стан основних фондів дуже великий. Більш ніяких коефіцієнтів я не змогла розрахувати через те, що немаю Форми №5, якою я могла би скористуватися при розрахунках коефіцієнтів оновлення та вилучення основних засобів. Фондовіддача за звітній період знизилась на 3,19 - це є негативним показником для підприємства., тому що цей показник характеризує ефективність використання основних засобів. Фондоємкість за звітній період не зменилась. Коефіцієнт оборотності активів за звітній період збільшився на 0,29. Коефіцієнт оборотності активів характеризує на скільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації, оскільки показує скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Іншими словами - скільки разів за звітний період активи обернулися в процесі ралізації продукції. Тому це позитивна, тенденція, тому що підприємство стало отримувати бульшу суму від реалізації. Коефіцієнт оборотності запасів за 2006 р. склав 14,17, в зрівнянні с 2007 р. цей показник збільшився на 7,38, а період одного оборота запасів знизився на 8 днів, тобто запаси стали скоріше перетворюватись на реалізований товар, що дозволяє швидше поповнювати підприємство грошовими коштами. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості в 2007 р. склав 30,10 в зрівнянні с 2006р. він збільшився на 12,06 чи на 12 відсотків, це є позитивним показником, тому що гроші стали швидше повертатися до підприємства. Різниця між погашенням дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості дуже велика, це свідчить про погіршення платоспроможності підприємства

          Загалом можна сказати, що зміни у підприємстві відбуваються, як позитивні так і негативні, але дуже повільними темпами. Негативний вплив дає дебіторська заборгованість, яка має дуже великий період обороту. А погіршує ситуацію ще те, що кредиторська заборгованість має менший строк повернення. Ця ситуація загрожує підприємству можливістю не погашення заборгованості, що тягне за собою низку негативніх факторів, які у гіршому випадку можуть призвести до банкрутства.


РОЗДІЛ 4

Аналіз капіталу. Власного оборотного капіталу і рабочого капіталу ТОВ «Паритет-агро»

Капітал підприємства – це фінансові ресурси підприємства, використовуємиє для фінансування предметов та засобів труда, рабочої сили, інших елементів виробництва та фінансових інструментів.

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність грошових фондів, котрими розпоряджає підприємство. Для раціонально функціонуючого підприємства капітал тотожний фінансовим ресурсам.

Загальна сума капітала- ітог баланса, який показує, з одного боку, загальну суму засобів, котрі є в наявності підприємства (актив), а з ншої – суму джерел фінансування цих коштів.

Для того щоб почати аналіз капітал ми розглянемо загальну картину. Спираючись на таблицю 1.1 ми можемо сказати, що капітал ТОВ «Паритет-агро»на початок 2007р складав 9737,2 тис грн, а на кінець 2007р – 11321,8 тис.грн, він зріс на 16,27 відсотка. Основна причина – збільшення позикового капіталу на 15,55 відсотка. Власний капітал товариства зменшився на 149,76 відсотка при цьому його питома вага в валюті баланса знизилась на 1,99 відсоткових-пункта.Основною причиною стало виникнення непокритих збитків в розмірі 252,5 тис.грн. Позиковий капітал, навпаки, за звітній період виріс на 1837,1 тис.грн. Це говорить про те, що підприємство працює лише на позикових коштах, тобто воно фактично не має свого майна і це йому загрожує банкрутством.