Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 14

Як можна побачити з розрахунків, умови, на яких підприємство отримує поставки значно гірші, ніж умови, які надає підприємство покупцям своєї продукції. Це призводить до того, що приток грошових коштів від дебіторів значно менший, ніж від кредиторів. Можемо сказати, що це могло стати однією з причин браку коштів на поточному рахунку товариства. Крім цього, звертає на себе увагу те, що у підприємства існують проблеми з реалізацією продукції в 2006р. Про це свідчить значне перевищення періоду оборотності дебіторської заборгованості над періодом оборотності запасів. Але у 2007 році ця ситуація значно поліпшилась, але оборотність дебіторської заборгованості все одно перевищує оборотність запасів. Дуже цікавим показником є – коефіцієнт оборотності оборотних засобів. Позитивне значення показника тривалості оборотності оборотних коштів свідчить про недостатність у підприємства грошових коштів. У 2006 році на 1,00 грн. основних засобів приходилось 44,17 грн. чистої виручки, а в 2007 році він зменшився на 39,14 і склав лише 5,03. Сам по собі цей показник мало про що говорить про підприємство – інтерпретація цього значення можлива лише при порівнянні з середньо-галузевим значенням цього коефіцієнта.

Скорочення операційного і фінансового циклів у наслідку ускорення оборотності засобів в динаміці розглядається як позитивна тенденція.

Можна зробити наступні висновки, що рівень ділової активності – середній, а виробничо –господарча ситуація – проблемна. Це обумовлено, тим що формується тенденція до погіршення стану підприємства та спостерігається нестійка динаміка оціночних показників діловї активності.


РОЗДІЛ 9

Аналіз ймовірності банкрутства ТОВ «Паритет-агро»

Дійовим інструментом ефективного антикризового управління підприємством є система раннього реагування на поточну неплатоспроможність (банкрутство) підприємства і її попередження.

Банкрутство (фінансовий крах) – це документально підтверджена нездатність суб’єкта господарювання платити за своїми зобов’язаннями і фінансувати основну поточну діяльність у зв’язку з відсутністю коштів.

Для аналізу ймовірності банкрутства я обрала російську модель «R». Тому що ця модель була зроблена на основі торгових підприємств і ближче за все вона підходить до підприємства ТОВ «Паритет-агро».

Внаслідок проведених перетворень модель «R» набула такого вигляду:

R = 0,838*Х1+Х2+0,054*Х3+0,63*Х4,

де R – інтегральний показник рівня загрози банкрутства за моделлю «R»;

Х1 – оборотні активи/загальну вартість активів (0,88);

Х2 – чистий прибуток/власний капітал (-0,86);

Х3 – виручка від реалізації/загальна вартість активів (5,03);

Х4 – чистий прибуток/сумарні витрати (-0,06).

R = (0,838*0,88)+(-0,86)+(0,054*5,03)+(0,63*(-0,06)) = 0,11.

Зробивши розрахунки, що ймовірність банкрутства висока і складає десь відсотків 75%.

Для того щоб прийняти правільне рішення, розрахуємо також українську модель – універсильна дискримінантна модель., яка була побудована на основі кількох методик прогнозування банкрутства.

Zу = 1,5*Х1+0,08*Х2+10*Х3+5*Х4+0,3*Х5+0,1*Х6,

де Zу – інтегральний показник імовірності банкрутства за універсальною моделлю;

Х1 – Cash-Flow/сукупні зобов’язання;

Х2 – сукупні активи/ сукупні зобов’язання;

Х3 – чистий прибуток/сукупні активи;

Х4 – чистий прибуток/виручка від реалізації;

Х5 – виробничі запаси/виручка від реалізації;

Х6 – коефіцієнт обіговості активів.

Zу = (1.5*0.23)+(0.08*0.96)-(10*0.02)-(5*0.005)+(0.3*0.01)+(0.1*5.03) = 0.71.

Отриманий результат показника Zу можна інтерпретувати так – підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів.