Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 11

   Для проведення факторного аналізу перш за все необхідно виявити показники, які впливають на формування прибутку. Вплив факторних показників на збиток можна представити у вигляді адитивної моделі:

Збиток = Виручка-Собівартість – Витрати +Доходи;

   Зробимо факторний аналіз методом цепних підстановок, використовуючи дані табл. 7.1.1., і занесемо дані в таблицю 7.1.2


Таблиця 7.1.2

Факторний аналіз прибутку ТОВ "Паритет-агро" за 2006-2007рр.

Виручка

Собівартість

Витрати

Доходи

Збиток

Попередній період

37564,2

35538,7

7340,3

4844,6

-470,2

Звітній період

52932,3

49132,5

4085,2

32,9

-252,5

Уо

37564,2

35538,7

7340,3

4844,6

-470,2

У'

52932,3

35538,7

7340,3

4844,6

14897,9

У''

52932,3

49132,5

7340,3

4844,6

1304,1

Y'''

52932,3

49132,5

4085,2

32,9

-252,5

Y1

52932,3

49132,5

4085,2

32,9

-252,5

Доходи = Інші операційні доходи + Інші доходи;

Витрати = Адміністративні витрати + Витрати на збут + Інші операційні витрати + Фінансові витрати + Податок на прибуток від звичайної діяльності.

∆ Виручка = У' – Уо = 52932,3-37564,2 = 15368,1 грн.;

∆ Собівартість = У' - У'' =  49132,5- 35538,7 = 13593,8 грн;

∆ Витрати = Y''' - У'' = 4085,2 – 7340,3 = (-3255,1) грн;

∆ Доходи = Y1 - Y''' = 32,9 – 4844,6 = (-4811,7) грн;

          Перш за все аналіз формування прибутку треба виявити основні причини того, що підприємство отримуючи доход від реалізації продукції після всіх урахувань отримує збиток , як за звітній так і за попередній період.

Аналізуючи форму №2 можна простежити, що витрати на збут (2526,9 тис. грн) дуже великі в порівняні з валовим прибутком (2025,5 тис.грн). Керівнику підприємства треба змінити політику підприємства.

          З форми №2 також видно, що собівартість продукції дуже висока (49132,5). За цей період він збільшився на 13593,8 тис. грн.

          Можна зробити висновок, що головна мета будь-якого підприємства – отримання прибутку. ТОВ «Паритет-агро» маючи доход від реалізації продукції має збиток, це зв’язане з тим, що у підприємства дуже великі витрати.Тому підприємству потрібно переглянути свою політику і зробити усе можливе, щоб отримати прибуток для нормального функціонування.


РОЗДІЛ 8.

Аналіз ефективності ТОВ «Паритет-агро»

Показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Показники рентабельності – головні характеристики при виконанні порівняльного аналізу і оцінки фінансового стану підприємства.

Основні показники рентабельності можна поєднати в слідуючи групи:

1.  Показники рентабельності капіталу;

2.  Показники рентабельності продукції;

   а) показники рентабельності виробництва;

   б) показники рентабельності продаж (реалізації);

3.  Показники, розраховуємиє на основі грошових потоков.

   Розрахуємо усі групи показників і занесемо ії у табл. 8.1.