Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 10

          Найважливішим показником є чистий прибуток – прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після виплати всіх податків та інших виплат. Він є одним з основних джерел збільшення капіталу підприємства. Послідовність формування чистого прибутку представлена в таблиці 7.2.

.

Таблиця 7.2

Формування чистого прибутку (збитку) підприємства "Паритет-агро"

За звітній період

Формування чистого прибутку (збитка) підприємства "Паритет-агро"

За попередній період

63901,6

Доход (виручка) від реалізації продукції (010)

46552,9

-10969,3

НДС, акцизний збір, інші вирахування з доходу (015;020;025;030)

-8988,7

=

52932,3

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (035)

37564,2

-

-49132,5

Собівартість реалізованної продукції (040)

-35538,7

=

3799,8

Валовий прибуток (збиток) від реалізації 050;055)

2025,5

-

2476,8

Адміністративні витрати(070)+Витрати на збут (080)+Інші операційні витрати (090)+Інші операційні доходи (060)

1787,4

=

1323,0

Прибуток (збиток) від операційної діяльності (100;105)

238,1

+

-805,5

Доход від участі в капіталі, інші фінансові доходи (110;120;130)-Фінансові витрати від участі в капіталі, інші затрати (140;150;160)

-647,4

=

517,5

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (170;175)

-409,3

-

-770

Податок на прибуток від звичайної діяльності (180)

-60,9

+

Надзвичайні

-

Доходи (200)-Витрати (205)-Податок(210)

-

=

-252,5

Чистий прибуток (збиток) (220;225)

-470,2

Можна зробити наступні виводи, що чистий доход підприємства зменшився на 41 відсоток, собівартість продукції знизилась на 38 відсотків. Валовий прибуток зменшився на 1774,3 тис. грн. Разом з тим витрати на збут збільшились на 33 відсотка. Валовий збуток і витрати на збут і дали нам зменшення суми від операційної діяльності, який на кінець звітнього періоду склав – 1323, 0 тис. грн. Це є основною причиною значного зменшення чистого прибутку. Тобто необхідно зменшити ці затрати.

7.1. Факторний аналіз прибутку підприємства ТОВ «Паритет-агро».

   Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення і виміру впливу факторів на велечину результативних показників.

Визначемо вплив кожного фактору на прибуток від реалізації і занесемо усі дані в таблицю 7.1.1:

Таблиця 7.1.1

Факторний аналіз прибутку ТОВ "Паритет-агро"

Показники

Код рядка

Попередній (базісний) рік (Х0 )

Звітній рік (Х1)

Зміни

Виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ, акцизного збору і інших вирахуваннь із доходів (В)

035

52932,3

37564,2

- 15368,1

Собівартість реалізованої продукції (С)

040

-49132,5

-35538,7

13593,8

Адміністративні витрати (АР)

070

-783,5

-425,5

358

Витрати на збут (СР)

080

-1703,0

-2526,9

- 823,9

Інші операційні витрати (ІОВ)

090

-9,8

-3430,4

- 3420,6

Фінансові доходи (ФД)

130

13,4

249,2

235,8

Фінансові витрати (ФВ)

140

-796,6

-653,7

142,9

Податок на прибуток (ПНП)

180

-770

-60,9

-709,1

Чистий прибуток (збиток) (ЧП)

220

-252,5

-470,2

- 217,7