Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 9

ВОК = ВК – НА

Наявність власних оборотних засобів, тобто ВОК > 0, - ммінімальна умова фінансової стійкості.

Аналіз забезпеченності запасів джерелами їх фінансування, який мае на увазі послідовне порівняння вартості запасів (З) з переліком таких джерел фінансування: власні оборотні засоби (ВОЗ); власні оборотні засоби та довгострокові кредити та позики (ВОЗ + Кд); власні оборотні засоби, довго- та короткострокові кредити та позики (ВОЗ + Кд +Кк). В залежностівід забезпеченності запасів джерелами фінансування розрізняють чотири види фінансової стійкості підприємства:

1. Абсолютна фінансова стійкість

3 < ВОЗ

2. Нормальна фінансова стійкість

3 < ВОЗ +Дк

      3. Нестабільний фінансовий стан

3 < ВОЗ + Дк + Кк

      4. Кризовий фінансовий стан

3 > ВОЗ + Дк + Кк.

       Виявим тип фінансової стійкості ВАТ «Суха балка»  по данним за звітний період.

          На початок звітного періоду:

                            З поч = 18497,0 тис.грн.

ВОЗ поч  = 279679,0 – 182558,0 = 97121,0 тис.грн

                             ВОЗ поч + Дк = 97121,0 + 0 = 97121,0 тис.грн

                       ВОЗ поч + Дк + Кк = 97121,0 + 0 + 23374,0 = 120495,0 тис.грн.

На кінецьзвітного періодц:

                       З кін = 18807,0

                       ВОЗ кін  = 287028,0 – 192082,0 =  18807,0 тис.грн.

                      ВОЗ кін + ДЗ + КК =  18807,0 + 0 + 28294,0 = 47101,0 тис.грн.

   Результат розрахунків показує, що підпрємство ВАТ «Суха балка» знаходиться в нестабільному фінансовому стані як на початок звітного періоду, так і на кінець. Підприємство може відновити рівновагу за рахунок поповнення власного капіталу, звільнення від необоротних активів, які заважають підприємству нормально функціонувати, прискорення обертання запасів, за рахунок зниження необхідної кількості запасів для забезпечення виробництва.


Матричний баланс за 2007 рік

Статті пасиву, тис. грн.

Статутний

капітал

Інший

додатковий

та вилучений

капітал

Резервний

капітал

Нерозподіле-ний

прибуток

Забезпеч. Наступних витрат

Всього ВК

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Всього ПК

Баланс

Статті активу, тис. грн.

Нематеріальні активи+ незаверш.буд.

                                                                                     Необоротні активи

Оборотні активи

2347,0

2347,0

48538,0

58185,0

50885,0

60532,0

50885,0

60532,0

Основні засоби

38645,0

28310,0

587,0

587,0

78173,0

88440,0

117405,0

117337,0

117405,0

117337

Довгострокові фінансові інвестиції

та відстрочені податкові активи

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

12318,0

12263,0

12318,0

12263,0

12318,0

12263,0

Всього НА

2347,0

2347,0

87183,0

86495,0

587,0

587,0

92441,0

102653,0

182558,0

192082,0

182558,0

192082,0

Запаси

18497,0

18807,0

18497,0

18807,0

18497,0

18807,0

Дебіторська заборгованість за товари

57213,0

39019,0

57213,0

39019,0

57213,0

39019,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками

21407,0

36868,0

4,0

252,0

21411,0

37120,0

10625,0

12858,0

28099,0

43522,0

38724,0

56380,0

60135,0

93500,0

Інша поточна дебіторська заборгова-ність та поточні фінансові інвестиції

7114,0

5703,0

7114,0

5703,0

7114,0

5703,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

2352,0

573,0

2352,0

573,0

2352,0

573,0

Інші оборотні активи

135,0

199,0

135,0

199,0

135,0

199,0

Всього ОА

97117,0

75887,0

4,0

252,0

97121,0

76139,0

10625,0

12858,0

37700,0

49997,0

48325,0

62855,0

145446,0

157801,0

Витрати майбутніх періодів

44,0

38,0

44,0

38,0

44,0

38,0

Баланс

2347,0

2347,0

87183,0

86495,0

587,0

587,0

189558,0

197347,0

4,0

252,0

279679,0

287028,0

10625,0

12858,0

37744,0

50035,0

48369,0

62893,0

Х