Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 8

Показник

На початок

На кінець

Зміни

Тис. Грн.

Питома вага, %

Тис. Грн.

Питома вага, %

Δ, тис.грн.

Вклад статті,%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

57213,0

45,97

39019,0

28,23

-18194,0

-31,80

Дебіторська заборгованість за розрахунками

60135,0

48,32

93500,0

67,64

33365,0

55,48

з бюджетом

12078,0

9,70

16403,0

11,87

4325,0

 -

за виданними авансами

48057,0

38,61

77097,0

55,78

29040,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

7114,0

5,72

5703,0

4,13

-1411,0

-19,83

Всьго

124462,0

148,32

138222,0

167,64

13760,0

Х

                                                                                                                                                                                     Таблиця 3.3.2

Аналіз кредиторської заборгованості ВАТ «Суха балка»

Показник

На початок

На кінець

Зміни

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Δ, тис.грн.

Вклад статті,%

Короткострокові кредити банків

23374,0

61,93

28249,0

56,46

4875,0

-5,47

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

1983,0

5,25

3146,0

6,29

1163,0

1,03

Виданів векселя

129,0

0,34

24,0

0,05

-105,0

-0,29

Кредиторська заборгованість за розрахунками

3794,0

10,05

4809,0

9,61

1015,0

-0,44

Інша кредиторська заборгованість

8464,0

22,42

13807,0

27,59

5343,0

5,17

Всього

37744,0

100,00

50035,0

100,00

12291,0

Х


РОЗДІЛ 4 Аналіз фінансової стійкості

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість, яка характеризує рівень фінансової незалежності підприємства відносно володіння своїм майном та його використанням. Стійкість багато у чому залежить від оптимальної структури джерел капіталу ( співвідношення власних та позикових засобів), структури активів підприємства, та в першу чергу – від співвідношення основних та оборотних засобів, а також від урівноваженості активів та пасивів підприємства.

Фінансова стійкість – це такий стан фінанасових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими засобами, може за допомогою ефективного їх використання забезпечити неперервний процес виробничо-торгової діяльності, а також здійснити витрати на його розширення та оновлення.

Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства й відсутності у ньго засобів на розвиток виробництва та для здійснення діяльності суб’єкта в цілому.

Занадто висока фінансова стійкість також негативно впливае на виробничо-торгову діяльність, оскільки гальмує її розвиток, збільшуючи витрати підприємства занадто великими запасами та резервами.

Рівень фінансової незалежності підприємства можно оцінювати за різними показниками:

-  рівню забезпеченності матеріальних оборотних засобів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

-  платоспроможності підприємства, тобто його потенціальної можливості покрити термінові зобов’язання мобільними активами;

-  долі власних стабільних джерел в усіх джерелах фінансування діяльності підприємства.

Основним абсолютним показником фінансової стійкості являється сума власних оборотних засобів або власного оборотного капіталу (ВОК). Сума власних оборотних засобів (чистий оборотний капітал) визначається як різниця між власним капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої, насамперед, направляється капітал: