Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 7


  Тепер ми можемо зробити висновки щодо змін, які відбулися в капіталі підпрємства за рік.

  Власний кпітал за рік зріс на 7349,0 тис.грн.і на 2007р складае 82,03% усіх джерел фінансування. Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку та забезпечень наступних витрат та платежів. Нерозподілений прибуток зріс на 7789,0 тис.грн., а забезпечення наступних витрат та платежів – 248,0 тис.грн.. При цьму резервний капітал за рік не змінився.

Щодо позикового капіталу, тоза рік, з 2006 по 2007 він значно зріс – на 14524тис.грн , і складае 17,97% усіх джерел фінансування. Це зростання означє, що підприємство брало кредити в банках.

   Коефіцієнт фінансової стабільності показує скільки власних засобів припадае на 1 одиницю позикових засобів. Цей коефіцієнт. зменшився, у порівнянні з 2006р., і  показує, що на 1 одиницю позикових засобів припадає 4,56 одиниць власних засобів., у той час як у попередньосу звітному періоді(2006р) він складав – на 1 одиницю позикових засобів припадало 5,78 одиниць власних.

3.3 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Великий вплив на ефективність використання капітала, вкладеного в оборотні активи, має збільшення чи зменшення дебіторської заборгованості, наявність простроченої дебіторської заборгованості.

В 2007роціспостерігалась тенденція збільшення дебіторської заборгованості на загальну суму 13760,0 тис.грн. На це вплинуло збільшення за період дебіторської заборгованості за розрахунками – на 33365,0 тис.грн., при цьому дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги й Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилися на 18194,0 тис.грн. та 1411,0 тис.грн. відповідно ( див. Табл 3.3.1 та 3.3.2).).

Рзрахуємо оборотність чистої дебіторської заборгованості та період її обороту.

К очдз = ЧВ / Середня за період чиста дебіторська заборгованість;

                           К очдз = 178467,0 / ((124462,0+138222,0)/2) = 1,36

                                         n очдз = 365 / К очдз;

                                         n очдз = 365 / 1,36 = 268 днів

Розрахунки показали, що коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості не високий, але період обороту дебіторської заборгованості високий та становить менше календарного року – 268 днів. Це дуже добре, адже у підприємства залишаюиься грошові засоби за товри, роботи та послуги.

Загальна сума кредиторської заборгованості за аналізуємий період збільшилась на 12291,0 тис.грн. (з 37744,0 тис.грн. до 50035,0 тис.грн.). Це збільшення відбулося за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 4875,0 тис.грн., кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги на 1163,0 тис.грн., кредиторської заборгованості за розрахунками на 1015,0 тис.грн. та іншої кредиторської заборгованості на 5343,0 тис.грн. При цьому видані веселя зменшилися на 105,0 тис.грн.(див табл)

К очкз = ЧВ / Середня за період чиста кредиторська заборгованість;

К очкз = 178467,0/((37744,0+50035,0)/2) = 2,03

                                           n очкз = 365 / К очкз;

                                           n очкз = 365 / 2,03 = 179 днів

З наведених вижче розрахунків видно, що коефіцієнт оборотності чистої кредиторської заборгованості високий і становить 2,03. Період обертання складае 179 днів.

На основі цих данних можно зробити висновок, що обертнання дебіторської заборгованості майже вдвічі вища за кредиторську. З одного боку це добре, адже дебіторська заборгованість є резервом погашення кредиторської заборгованості. Але з іншого боку різниця, хоч і не дуже велика, між кредиторською та дебіторською заборгованостями показує те, що у підприємств-дебіторів немає грошових коштів, щоб розрахуватися за зобов’язаннями.


                                                                                                                                                                                     Таблиця 3.3.1

Аналіз дебіторської заборгованості ВАТ «Суха балка»