Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 6

Назва коефіцієнта

Формула

Значення

На початок

На кінець

 Ко засобів

Залишкова вартість основних засобів /Загальна вартість всіх активів

0,36

0,34

 К забезпечі СОС ОА

Власні оборотні засоби/ Оборотні активи

0,67

0,60

К зносу оз 

Накопичений знос/Первісна вартість

0,67

0,69

К о запасів

С/в реаліз.продукції/Середня величина запасів за період

6,34

N о запасів

360/ К о запасів

56 днів


Доля основних засобів в активах на початок звітного періоду складала 0,36, а на кінець періоду вона дещо знизились і складае 0,34. Це може означати, що підприємтво ВАТ «Суха балка» розширює свою основну діяльність.

Коефіцієнт забезпеченності ВОЗ оборотних активів на почато періоду складав 0,67, а на кінець 0,60. Цей коєфіцієнт показує на скільки оборотні активи забезпечені власними оборотними засобами. Ми бачимо, що підприємство забезпечене ВОЗ більш ніж на 50%. ВОЗ вистачае на формування необоротних активів і навіть на частину оборотних.

На практиці в фінансовому аналізі прийнято вважати, що значення коефіцієнта зносу не повинно перевищувати 50%. В нашому випадку знос прийняв значення 67%- на початок періоду та 69% - на кінець періоду. Це несприятливе значення, тобто доля основних засобів, списаних на витрати вийшла за межі установленого значення, що впливає погано на підприємство.

Коефіцієнт обороту запасів показує як часто використовуеться товароматеріальний запас підприємства. У нашому випадку запаси перетворюються на реалізовані товари за 56 днів – це високий та гарний показник.

3.2 Аналіз капиталу підприємства

Капітал підприємства – це фінансові ресурси підприємства, які використовуються для фінансування предметів тп засобів праці, робочої сили, інших елементів виробництва і фінансових інструментів.

Загальна сума капіталу – підсумок балансу, який показує, зодного боку, загальну суму засобів, котрі підприємство має у своєму розпорядженні (актив), а з іншого боку – суму джерел формування цих засобів (пасив).

Власний капітал має велике значення для самостійності та незалежності підпрємства. Джерела формування власних засобів:

-  статутний капітал ( вклад власників або акціонерів);

-  додаткрвий ( емісіонний дохід акціонерних товариств, суми від переоцінки необороних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих від інших юридичних та фізичних осіб);

-  резервний капітал – який формується за рахунок чистого прибутку;

-  нерозподілений прибуток;

-  засоби цільового фінансування.

  Зобов’язання підприємства формуються як за рахунок позикових засобів ( банківські та комерційні кредити, випуск облігацій власної позики), так і залучених (кредиторська заборгованість за товари, поточні зобов’язання за розрахунками). Залежно від сроку погашення їх прийнять розділяти на довгострокові та короткострокові зобов’язання.

 Аналіз капіталу підприємства за 2007р. дасть нам змогу визначити зміни, які відбулися в структурі власного та позикового каіталу. Цей аналіз ми будемо проводити у порівнянні з 2006 роком. Аналіз капіталу буде представлений нижче в таблиці 3.2.1, а також діаграмами.

                                                                                                    Таблиця 3.2.1

Аналіз капіталу ВАТ «Суха балка» за 2006-2007 роки

 

Статті пасиву

на 01.01.2006року

на 01.01.2007року

Зміни        

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Δ,тис.грн.

Усього джерел

328048,0

100,00

349921,0

100,00

21873,0

Власний капітал

279679,0

85,26

287028,0

82,03

7349,0

    Статутний капітал

2347,0

0,72

2347,0

0,67

0,0

    Інший додатковий та вилучений капытал

87183,0

26,58

86495,0

24,72

-688,0

    Резервний капітал

587,0

0,18

587,0

0,17

0,0

    Нерозподілений прибуток

189558,0

57,78

197347,0

56,40

7789,0

 Забезпечення наступних витрат і платежів

4,0

0,00

252,0

0,07

248,0

Позиковий капітал

48369,0

14,74

62893,0

17,97

14524,0

Кфінансової стабільності

5,78

4,56

Х

(власний / позиковий капітал)