Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 5


Наглядне зображення співвідношення необоротних та оборотних активів:


Аналіз структури оборотних активів ВАТ «Суха балка»

Назва статей

На початок року

На кінець року

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

Зміна питомої ваги статей

тис.грн

%

тис.грн

%

Виробничі запаси

9172,0

6,31

9754,0

6,18

582,00

1,06

0,06

-0,12

Незавершене виробництво

93,0

0,06

98,0

0,06

5,00

1,05

0,05

0,00

Готова продукція

8709,0

5,99

8596,0

5,45

-113,00

0,99

-0,01

-0,54

Товари

523,0

0,36

359,0

0,23

-164,00

0,69

-0,31

-0,13

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

57213,0

39,34

39019,0

24,73

-18194,00

0,68

-0,32

-14,61

Дебіторська заборгованість за розрахунками

60135,0

41,35

93500,0

59,25

33365,00

1,55

0,55

17,91

Інша поточна дебіторська заборгованість

7114,0

4,89

5703,0

3,61

-1411,00

0,80

-0,20

-1,28

Грошові кошти та їх еквіваленти

2352,0

1,62

573,0

0,36

-1779,00

0,24

-0,76

-1,25

Інші обороні активи

135,0

0,09

199,0

0,13

64,00

1,47

0,47

0,03

Всьго оборотних активів

145446,0

100,00

157801,0

100,00

12355,00

1,08

0,08

Х

Аналіз структури запасів ВАТ «Суха балка»

Назва статей

На початок року

На кінець року

Δ,  тис.грн.

Тр

Тпр

Зміна питомої ваги статей

тис.грн

%

тис.грн

%

Виробничі запаси

9172,0

49,59

9754,0

51,86

582,00

1,06

0,06

2,28

Незавершене виробництво

93,0

0,50

98,0

0,52

5,00

1,05

0,05

0,02

Готова продукція

8709,0

47,08

8596,0

45,71

-113,00

0,99

-0,01

-1,38

Товари

523,0

2,83

359,0

1,91

-164,00

0,69

-0,31

-0,92

Всьго запасів

18497,0

100,00

18807,0

100,00

310,00

1,02

0,02

Х


  За звітний період в структурі активів відбулися зміни. Питома вага необоротних активів зменшилася, а оборотних збільшилася. Але ці зміни в структурі майна незначні. Коєфіцієнт мобільності, який дорівнюз 0,82, дає  нам змогу зробити висновок, що структура активів важка.

  Аналізуючи оборотні активи ми можемо зробити висновки, що зросли вони за рахунок виробничих запасів та дебіторської заборгованості за розрахунками. Виробничі запаси за період збільшилися на 582,0 тис.грн., а дебіторська заборгованість за розрахунками на 33365,0 тис.грн.

   Запаси  за звітний період збільшилися на 310,0 тис.грн.. Це відбулося в основному за рахунок збільшення виробничих запасів. Щодо інших статей запасів, то готова продукція та товари значно зменшилися відповідно на 113,0 тис.грн та 164,0 тис.грн.. Це може означати, підприємство розширило ринок збиту продукції.

 Нижче у таблиці  проведемо аналіз фінансових коєфіцієнтів, за допомогою яких можно більш ясно побачити майновий стан данного підприємства.