Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 4

Пасив

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Процентні пункти

Вклад статей

сума, тис.грн.

%

сума, тис.грн.

%

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

Джерел всьго:

328048,0

100,00

349921,0

100,00

21873,0

1,07

0,07

Х

Х

1.Власний капітал

279679,0

85,26

287028,0

82,03

7349,0

1,03

0,03

-3,23

33,60

Статутний капітал

2347,0

0,72

2347,0

0,67

0,0

1,00

0,00

-0,04

-

Інший додатковий капітал

87195,0

26,58

86856,0

24,82

-339,0

1,00

0,00

-1,76

-1,55

Резервний капітал

587,0

0,18

587,0

0,17

0,0

1,00

0,00

-0,01

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

189558,0

57,78

197347,0

56,40

7789,0

1,04

0,04

-1,39

35,61

Вилучений капітал

-12,0

0,00

-361,0

-0,10

-349,0

30,08

29,08

-0,10

-1,60

 Забезпечення наступних витрат і платежів

4,0

0,00

252,0

0,07

248,0

63,00

62,00

0,07

1,13

2. Позиковий капітал

48369,0

14,74

62893,0

17,97

14524,0

1,30

0,30

3,23

66,40

Довгострокові зобов"язання

10625,0

3,24

12858,0

3,67

2233,0

1,21

0,21

0,44

10,21

Поточні зобо"язання

37744,0

11,51

50035,0

14,30

12291,0

1,33

0,33

2,79

56,19

Кф.р.=Позиковий капітал/Власний капітал

Кф.р.н=48369,0/279679,0=

0,17

Кф.р.к.=62893,0/287028,0=

0,22


РОЗДІЛ 3 Оцінка майнового положення  та структури капіталу підприємства

3.1 Аналіз структури активів

   Данні про розміщення капіталу, котрий є в розпорядженні підприємства, знаходяться в активі баланса підприємства. Головним критерієм об’єднання статей активубаланса вважається рівень їх ліквідності – швидкість перетворення в грошові кошти. За цим критерієм всі активи баланса діляться на довгострокові, або основний капітал (розділ І), та оборотні активи (розділ ІІ).

   Майно підприємства та джерела його формування аналізуються  на основі данних бухгалтерського балансу за 2007р.

  Аналіз структури активів за 2007р. Буде представлений декількома таблицями:

1.  Аналіз структури активів (табл 3.1.1);

2.  Аналіз структури оборотних активів (табл 3.1.2);

3.  Аналіз структури запасів (табл 3.1.3).

                                                                                                                   Таблиця 3.1.1

Анализ активів ВАТ "Суха балка"

Статті активу

на 01.01.2006року

на 01.01.2007року

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Тросту2007/06

Усього майна

328048,0

100,00

349921,0

100,00

1,07

Необоротні активи

182558,0

55,65

192082,0

54,89

1,05

Оборотні активи

145446,0

44,34

157801,0

45,10

1,08

Запаси

18497,0

5,64

18807,0

5,37

Дебіторська заборгованість за товари

57213,0

17,44

39019,0

11,15

0,68

Дебіторська заборгованість за розрахунками

60135,0

18,33

93500,0

26,72

1,55

Інша поточна дебіторська заборгованість

7114,0

2,17

5703,0

1,63

0,80

Грошові кошти

2352,0

0,72

573,0

0,16

0,24

Інші оборотні активи

135,0

0,04

199,0

0,06

1,47

Витрати майбутніх періодів

44,0

0,01

38,0

0,01

0,86

Кмобільності (оборотні / необоротні активи)

0,80

0,82